Jeesus näitas, et meil on võimalik kuuletuda

Avaldatud 5.2.2018, rubriik Päeva sõna

Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis − Vaimust, kelle ta meile on andnud. 1. Johannese 3:24

„Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.“ (Johannese 14:21)

„Kellel on minu käsud“ tähendab inimest, kel on Jumala käskude suhtes valgus ja kes ei astu Tema korraldustest üle, kuigi niisugune teguviis võib tunduda kasulikuna. ... Kui meil ei oleks võimalik Jumala käske pidada, oleksime kõik kadunud. Kuid Aabrahami lepingus, armulepingus, on tehtud kõik vajalikud korraldused lunastuseks. „Teie olete armu läbi päästetud.“ „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.“ [Kiri efeslastele 2:8; Johannese 1:12] …

Maailmas on vaid kaks inimklassi – sõnakuulelikud ja sõnakuulmatud, pühad ja ebapühad. Kui meie üleastumised pandi Jeesuse peale, arvati Ta patuste inimeste arvel ebapühade hulka. Temast sai meie asemik, meie käendaja Isa ja kõigi taevainglite ees. Maailma pattude süüd omaks võttes sai Jeesusest meie asemel patune ja patu needus tuli Tema peale. Meil on kohane mõelda Kristuse alanduse elu ja piinarikka surma peale, sest Teda koheldi nii, nagu patune on ära teeninud. Ta tuli meie maailma, rüütas oma jumalikkuse inimlikkusega, et teha läbi Jumala proovilepanek ja katsumused. Täiusliku kuulekuse eeskujuga inimolemuses õpetab Ta meile, et meil on võimalik kuulekas olla.

Ja apostel kirjutab: „Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu! Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.“ [2. Peetruse 1:2−4] Siin on selgelt avaldatud, et kõik, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, saavad jumaliku loomuse osaliseks. Jumalik ja inimlik peavad tegema koostööd, et langenud inimesed võiksid Kristuse Jeesuse kaudu saada rohkem kui vaid võitjaks. − The Signs of the Times, 24. aprill 1893.

Jaga Facebookis