Kristus, tõelise kuulekuse Eeskuju

Avaldatud 10.2.2018, rubriik Päeva sõna

Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete − olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks! Kiri roomlastele 6:16

Aadam ei peatunud, et välja arvutada oma sõnakuulmatuse tagajärjed. … Tagantjärele vaadates – milleks on meil eesõigus – võime näha, mida tähendab Jumala käskudele mittekuuletumine. Aadam andis kiusatusele järele ning kuna patt ja selle tagajärjed on selgelt meie ees, võime põhjuse ja tagajärje kokku viia ning mõista, et patt ei seisnenud mitte teo suuruses, vaid Jumala selgesõnalisele tahtele mittekuuletumises, mis on põhimõtteliselt Jumala salgamine, Tema valitsuse seaduste tagasilükkamine.

Inimeste õnn on Jumala seadustele kuuletumises. Jumala seadusele kuuletudes on nende ümber nagu kaitsev müür ja neid hoitakse kurja eest. Nad ei saa olla õnnelikud ning samas Jumala konkreetsetest nõudmistest kõrvale pöörduda ja seada endale oma normid, mida on nende arvates ohutu järgida. Erinevate mõtteviisidega sobiksid erinevad normid ja nii saaks valitsus Issanda käest ära võetud ja inimesed haaraksid valitsemisohjad enda kätte. Siis rakenduks oma mina seadus, inimese tahe saaks ülimaks ning kui Jumala kõrget ja püha tahet esitatakse kuuletumiseks ja austamiseks, soovib inimese tahe tegutseda oma ajendite järgi ning toimub võitlus inimliku ja jumaliku vahel.

Meie esivanemate pattulangemine purustas inimtahte endastmõistetava jumalikule tahtele kuuletumise kuldse ahela. Sõnakuulmist ei ole peetud enam absoluutselt hädavajalikuks. Inimesed järgivad oma mõttekujutusi, mis Issanda sõnul olid vana maailma elanikel üksnes kurjad. Issand Jeesus ütleb: „Mina olen pidanud oma Isa käske.“ Kuidas? Inimesena. „Vaata, ma tulen … tegema sinu tahtmist, oh Jumal.“ Juutide süüdistuste ees seisis Ta puhta, voorusliku ja püha iseloomuga ning esitas neile väljakutse: „Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat?“ [Johannese 15:10; Kiri heebrealastele 10:7; Johannese 8:46] …

Kõikväelise Jumala ainusündinud Poeg jättis oma sõnade ja praktilise tegevusega meile selge eeskuju, mida peame järgima. Sõnades õpetas Ta meid Jumalale kuuletuma ning tegudega näitas Ta, kuidas saame Jumalale kuuletuda. − „Manuscript Releases“, 6. kd, lk 337−339.

Jaga Facebookis