Võtme tähtsus

Avaldatud 14.11.2017, rubriik Päeva sõna

Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma Pojast − kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes − Jeesusest Kristusest, meie Issandast, kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti. Kiri roomlastele 1:1−5

Sõnad, millele tahame keskenduda, on „pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes“. Piiblitõlge The Message annab 3. ja 4. salmi edasi nii: „Tema Taavetist põlvnemine seab Ta kohale ajaloos, kuid Vaim näitas Jeesuse ainulaadset olemust Jumala Pojana, kui Ta äratati surnuist üles ja eraldati Messiaks, meie Issandaks.“

Kui Jeesus oleks tulnud maa peale, elanud lihtsalt head (lausa täiuslikku) elu ja surnud vägivaldset surma, oleks Ta olnud lihtsalt üks järjekordne õilis ja kangelaslik isik. Aga surnud nagu kõik ülejäänudki.

Paulus meenutab meile, et hea sõnum pole pelgalt ühest järjekordsest heast inimesest, kes tuli ebaõiglust lõpetama. Vastupidi, Tema ülestõusmine näitab, et Ta on võimas Jumala Poeg. Hea sõnum on, et Jeesus elab ja jätkab oma tööd nende heaks, kes on Ta vastu võtnud. Seetõttu on Tema ülestõusmine ka Pauluse evangeeliumikuulutuse keskmes. Anders Nygren ütleb: „Enne seda sündmust oli Jumala Poeg nõrkuses ja madaluses. Ülestõusmise kaudu sai Temast väega Jumala Poeg.“

Kristuse ülestõusmine on ajaloo pöördepunkt, nagu ma varem märkisin. Ilma selleta ei oleks kristlust olemas. See oleks lõppenud Palestiina hauas, mõned hirmunud jüngrid oleksid püüdnud Naatsareti Jeesuse mälestust elus hoida, kuni nad ise oleks lõpuks surnud või lootusetult alla andnud. William Barclay tabab märki, kui kinnitab, et „üks asi on kindel: kui Jeesus ei oleks surnuist üles tõusnud, ei oleks me Temast kunagi kuulnud“.

Kuid Jeesus tõusis surnuist üles. Ainuüksi see fakt kujundas ümber Tema järelkäijad ja andis neile väe. Tema oli võit surma üle. Ja pikemas perspektiivis tähendab see surma enda lõppu. Ülestõusmine on Jumal Isa ja Jeesuse suur võit Saatana ning surma vägede ja jõu üle. See näitab, et olukord on tõepoolest Jumala kontrolli all.

Ilma ülestõusmiseta ei oleks kristlusel maailmale pakkuda mitte midagi peale mõne toreda idee. Kuid ülestõusmisega said jüngrid väge ning eksinud ja kannatav maailm lootust.

Tänu Jumalale, et Jeesus on üles tõusnud!

Jaga Facebookis