Kaido Kask: Raputamine (Haapsalus)

Avaldatud 12.3.2022, kestvus 00:27:21, kategooria Audio / Jutlused / Kaido Kask, autor Kaido Kask

Tänane jutlus on 12. peatükk raamatust "Viimaste päevade sündmused"

RAPUTAMINE

Muusikaliseks hetkeks Ruudi Vookalju laul "See õnnis on"

---------------------

Kes soovib lugeda, siis peatükk ka siin lugemiseks:

"Raputamine"

Koguduseliikmeks olemine ei kindlusta päästmist . Tahaksin teha koguduse jaoks pühaliku avalduse: isegi viis protsenti nendest, kelle nimed on kantud koguduse nimekirjadesse, ei ole valmis vastu astuma selle maailma ajaloo lõpule. Nad on maailmas niisama Jumalata ja lootuseta nagu harilik patune. - ChS 41 (1893) 
On neid, kel on olnud võimalus kuulda tõde ja see vastu võtta ning kes on ühinenud Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudusega, nimetades end Jumala käske pidavaks rahvaks, kes aga ei evi vaimulikku elu ja pühendumist Jumalale enam kui vormilike kirikute liikmed. Neile langevad Jumala nuhtlused samaväärselt nagu kirikutele, kes Jumala käskudele vastu seisavad. - 19MR 176 (1898) 
Aganad eraldatakse nisust 
Kogudusse tulevad lahkhelid. Kujuneb välja kaks leeri. Nisu ja umbrohi kasvavad koos lõikuseks. - 2SM 114 (1896)  Suurt sõela hakatakse raputama. Aganad tuleb nisust eraldada. Kuna ülekohus võimust võtab, läheb paljude armastus külmaks. Just see on aeg, mil tõelised kristlased osutuvad tugevaimateks. - Le 46, 1887 
Daatani ja Abirami mässu lugu kordub ikka ja jälle - kuni ajastute lõpuni. Kes on Jehoova poolt? Kes langeb pettuse ohvriks? Kes hakkab omakorda petma teisi? - Le 15, 1892 
Issand tuleb pea. Igas koguduses peab leidma aset puhastav, sõeluv protsess, sest meie hulgas on patuseid, kes tõtt ei armasta ja Jumalat ei austa. - RH, 19. märts 1895 
Me elame "raputamise" ajal - ajal, mil raputatakse kõike, mida on võimalik raputada. Issand ei vabanda neid, kes tunnevad tõde, kui nad sõnas ega teos Tema käskudele ei kuuletu. - 6T 332 (1900) 
Tagakiusamine puhastab kogudust 
Headel aegadel kasvab Jumala tunnistajate hulk. Rasked ajad puhastavad aga väärtunnistajad kogudusest välja. - 4T 89 (1876) 
Ei ole kaugel aeg, mil igale hingele saabub katsumus. Meile surutakse peale metsalise märk. Need, kes on samm-sammult maailma nõudmistele järele andnud ning maailma kombeid järginud, ei leia olevat raske alistuda võimudele - selle asemel, et kannatada põlgust, solvanguid, vangistust ja isegi surma. Võitlus toimub Jumala käskude ja inimeste käskude vahel. Just sel ajal lahutatakse koguduses puhas kuld räbust. - 5T 81 (1882)                           
Tagakiusamise puudumisel on meie ridadesse tulnud inimesi, kes näivad tõeliste kristlastena, kuid kes tagakiusamise saabudes ometi meie hulgast lahkuvad. - Ev 360 (1890) 
Kui Jumala käsk tühjaks tehakse, siis hakkavad rängad katsumused kogudust sõeluma. Suurem hulk kui me praegu arvame, hoiab siis eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. - 2SM 368 (1891) 
Pealiskaudsed usklikud loobuvad usust 
Töö, mida kogudus ei ole teinud rahu ja heaolu aegadel, tuleb teha kohutavas kriisis, ülimalt raskes olukorras. Hoiatused, mis maailmaga sarnasust taotledes varem vaikima on sunnitud, tuleb siis edasi anda olukorras, kus usu vaenlased meile metsikut vastupanu osutavad. Sel ajal loobub usust see grupp pealiskaudseid, konservatiivseid* kristlasi, kelle mõju püsivalt tõe kuulutamist on pidurdanud. - 5T 463 (1885) [* Ellen White ei kõnele siin teoloogiliste vaadete poolest konservatiivsetest kristlastest ega vastanda neid liberaalidele; ta kirjeldab selle terminiga inimesi, kes on asetanud "maailmaga sarnanemise" esikohale ning Jumala töö teisele kohale.] 
Kui Saatan näeb, et Issand õnnistab oma rahvast ja valmistab neid ette tema pettusi ära tundma, võtab ta kasutusele kogu oma meisterlikkuse ning väe, et tuua ühelt poolt meie ridadesse fanatism, teiselt poolt aga külm vormilikkus. Nii loodab ta koguda hingede lõikust. - 2SM 19 (1890)        
Need, kel on olnud eesõigused ja võimalused tõde tundma õppida, kes aga ometi on jätkanud vastupanu Jumala tööle ning seda takistavad, puhastatakse kogudusest välja. Jumal ei võta vastu ühegi inimese teenistust, kes kaht isandat teenib. - Ms 64, 1898 
Sedamööda kuidas meie ümber katsumuspilved kogunevad, hakkab meie ridades ilmnema kaks protsessi - lahknemine ning ühinemine. Mõned, kes on varem olnud valmis kätte haarama vaimuliku võitluse relvad, näitavad reaalse ohu saabudes, et nende usk ei ole rajatud tõelisele kaljule. Nad jäävad kiusatusele alla. Need, kellel on olnud suur valgus ja suured eesõigused, kes aga ei ole neid ühel või teisel põhjusel kasutanud, lahkuvad meie ridadest hoopis. - 6T 400 (1900) 
Otsekohesed tunnistused põhjustavad "raputamist" 
Ma küsisin mulle näidatud "raputamise" tähendust ning mulle näidati, et selle põhjustab otsekohene tunnistus, esitatud Laodikea kogudusele antud nõuande kujul. Sel tunnistusel on oma mõju, kui see vastu võetakse, ning see tõstab vastuvõtja kristliku elu uuele tasemele, aidates tal mõista selget tõde. Mõned aga ei talu otsekohest tunnistust. Nad osutavad sellele vastupanu ning see põhjustabki Jumala rahva hulgas "raputamise". - 1T 181 (1857) 
Meie hulgas on neid, kes Aakani taoliselt tunnistavad oma pattu, teevad seda aga liiga hilja, et end päästa. [...] Nende elu ei ole tõega kooskõlas. Nad põlgavad otsekohest tunnistust, mis nende südamele kõneleb. Nad tunneksid rõõmu, kui inimesed, kes neid manitsusi edasi annavad, vaikima sunnitaks. - 3T 272 (1873)             Issand kutsub meid üles uuendama seda otsekohest tunnistust, mis meie rahvale minevikus edasi anti. Ta kutsub meid üles vaimuliku elu uuendusele. Tema rahva vaimulik energia on kaua olnud uinunud olekus, kuid sellest näilisest surmast tuleb üles tõusta. Palve ja patutunnistuse kaudu tuleb meie suure Kuninga jaoks tee puhtaks teha. - 8T 297 (1904) 
Ebaõiglase kriitika kaudu lähevad hinged kaduma 
Ka meie ajal on terveid perekondi, kes kord tundsid rõõmu tões, kaotasid aga usu keelekandmise ja valesüüdistuste tõttu inimeste suhtes, keda nad armastasid ning kellelt nad häid nõuandeid said. Nad avasid oma südame umbrohu külvajale; umbrohi tärkas ning kasvas koos nisuga, nisu aga jäi üha kiduramaks ja kiduramaks, kuni kallihinnaline tõde nende südames täielikult oma mõju kaotas. - TM 411 (1898) 
Väärõpetused viivad eksiteele paljusid 
Religiooni vastandatakse sageli niinimetatud teadusele, kuna surelikud inimesed ei mõista Jumala väge ega suurust. Mulle esitati järgmised Pühakirja sõnad: "Teie eneste seast tõusevad mehed, kes kõnelevad pööraseid asju, et vedada jüngreid eneste järele" [Ap 20,30]. See protsess ilmneb kindlasti ka Jumala rahva hulgas. - Ev 593 (1890)         
Kui väärteooriate sissetoomise kaudu saabub "raputamine", siis pinnapealsed uurijad, kel puudub tegelikult usu ankur, osutuvad lausliiva sarnaseks. Nad asuvad sellistele seisukohtadele, mis kõige paremini nende kibestunud tunnetega kokku sobib. - TM 112 (1897) 
Kuna nad tõearmastust vastu ei võta, haarab vaenlane nad oma pettuse küüsi. Nad taganevad usust ja hoiavad "eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole" [vt 1 Ti 4,1]. - 6T 401 (1900) 
Vaenlane toob sisse oma väärteooriad. Üks nendest on õpetus, mille kohaselt ei ole olemas taevast pühamut. See on üks punktidest, milles paljud usust taganevad. - Ev 224 (1905) 
Tunnistuste hülgamine viib usust taganemisele 
Üks on kindel: need seitsmenda päeva adventistid, kes asuvad tulevikus Saatana lipu alla, hülgavad esmalt usu Jumala Vaimu kaudu antud "Tunnistustes" esitatud hoiatustesse ja manitsustesse. - 3SM 84 (1903) 
Saatana viimane pettus seisneb selles, et teha tühjaks Jumala Vaimu kaudu antud “Tunnistuste” mõju. "Kui nägemus puudub, muutub rahvas üleannetuks" (Õp 29,18). Saatan töötab väga leidlikult, erinevate meetoditega ja erinevate tööriistade kaudu, et Jumala ülejäänud rahva usaldust tõelise tunnistuse suhtes kõigutada. - 1SM 48 (1890) 

Vaenlane on teinud meisterlikke jõupingutusi, et meie rahva usku "Tunnistustesse" kõigutada. [...] See on just Saatana plaan ning need, kes on silunud teed selleks, et meie rahvas enam Jumala Vaimu "Tunnistustele" tähelepanu ei pööraks, näevad, kuidas igat liiki eksitused koguduse ellu tulvavad. - 3SM 83 (1890) 
Saatana plaan on nõrgestada Jumala rahva usku "Tunnistustesse". Järgneb skeptitsism meie usu oluliste punktide suhtes, "tõe sammaste" suhtes, seejärel kahtlus Pühakirja suhtes üldse, ning viimaks otsetee hukatusse. Kui "Tunnistuste" suhtes, mida kord usuti, kahtlema hakatakse ning neist loobutakse, siis teab Saatan hästi, et petetud sellega ei piirdu. Ta kahekordistab oma jõupingutusi, kuni ta nad avaliku mässuni viib. See tagasipöördumatu protsess lõpeb täieliku hukatusega. - 4T 211 
Ärataganemine koguduse juhtide hulgas 
Paljud tähed, ehkki oleme neid varem imetlenud nende sära tõttu, hääbuvad siis ja kaovad pimedusse. - PK 188 (c.1914) 
Mehed, keda Jumal on suuresti austanud, käituvad maailma ajaloo lõpustseenides vana-aja Iisraeli sarnaselt. [...] Ärataganemine nendest suurtest põhimõtetest, mis väljendusid Kristuse õpetuste kaudu, inimlike plaanide sissetoomine, Pühakirja kasutamine väärteguviisi õigustamiseks Lutsiferi otsese mõju all - kõik see kinnitab inimesi nende väärarusaamises ning tõde, mida nad vajavad, et eksiteest hoiduda, kaob nende hingest otsekui katkisest astjast. - 13MR 379, 381 (1904)                        
Paljud näitavad, et nad ei ole üks Kristusega. Nad ei ole maailma jaoks surnud, et elada Kristusega. Üha sagedasemaks muutuvad taganemised meeste hulgas, kes on olnud vastutavatel kohtadel. - RH, 11. sept. 1888 
Pühitsemata jutlustajad langevad umbrohuna välja 
Otse meie ees seisev suur katsumus [pühapäevaseaduse maksmapanek] sõelub umbrohuna välja need, keda Jumal ei ole ametisse määranud. Jumalal on siis puhas, tõeline, pühitsetud jutlustajaskond, valmis hilisvihmaks. - 3SM 385 (1886) 
Paljud lähevad kõnepulti, käes väärprohvetikuulutuste tõrvik, mis on süüdatud Saatana põrgulikust tulest. [...] Nii mõnedki lahkuvad meie hulgas, kes enam laegast ei kanna. Nad ei suuda aga püstitada tõeteele mingit takistust; tõde läheb võidurikkalt edasi kuni lõpuni. - TM 409, 411 (1898) 
Jutlustajad ja teoloogiadoktorid võivad usust lahkuda, nagu Jumala Sõna ning Tema sõnumiviijale antud sõnumid seda kinnitavad. - 7MR 192 (1906) 
Võib näida, et kogudus langeb. Jumalast saadetud "raputamine" pühib suured hulgad kuivade lehtedena meie seast välja. - 4T 89 (1876) 
Tuul viib aganad pilvena minema - isegi neist paikadest, kus meile tundus, et aidad olid täis vaid küpset nisu. - 5T 81 (1882) 
Peagi tabavad Jumala rahvast rasked katsumused ning suur osa neist, kes praegu näivad tõeliste ja ustavatena, osutuvad siis vaid räbuks. [...] Kui Kristuse religiooni kõige enam põlatakse, kui hüljatakse Tema käsk - just siis peaksid meie püüded olema kõige tulisemad, meie vaprus ja kindlameelsus aga suurim. Meie katsumuseks on seista usu ja õigluse kaitsel ka siis, kui enamus meid maha jätab, ning võidelda Issanda võitlusi ka siis, kui võitlejaid on vähe. Sel ajal tuleb meil ammutada soojust teiste külmusest, julgust teiste argusest, ustavust teiste reetlikkusest. - 5T 136 (1882) 
Võib näida, justkui kogudus langeks, kuid see ei ole nii. Kogudus jääb püsima, ehkki patused Siionist välja sõelutakse. Aganad eraldatakse tõelisest nisust. See on karm katsumus, mis ometi aset leiab. - 2SM 380 (1886)               
Kui torm läheneb, lahkub suur osa neist, kes on tunnistanud usku kolmeinglikuulutusse, ei ole aga kuulekuse kaudu tõele pühitsetud, oma seisukohalt, ning asub vastasleeri. - GC 608 (1911) 

Jumala ustavad saavad ilmsiks 
Issandal on ustavad sulased, kes "raputamise" ja katsumuste ajal ilmsiks saavad. On kalleid hingi, kes praegu varjatud on, kes aga eales ei ole kummardanud oma põlvi Baali ees. Neil ei ole olnud seda valgust, mis nii heledates kiirtes teile on paistnud. Jämedakoelise ja silmapaistmatu välimuse taga on aga tõelise kristliku iseloomu sära, mis siis ilmsiks saab. Kui me päeva ajal taevasse vaatame, ei näe me seal tähti. Ometi on nad seal, taevalaotuses, ehkki inimsilmale nähtamatud. Vaid öösel näeme nende tõelist sära. - 5T 80, 81 (1882) 
Alati, kui leiab aset tagakiusamine, teevad selle tunnistajad oma otsuse - kas Kristuse poolt või vastu. Need, kes ilmutavad kaastunnet ebaõiglaselt hukka mõistetute suhtes, kes ei tunne nende vastu kibedust, näitavad sellega oma poolehoidu Kristusele. - ST, 20. veebr. 1901 
Las tõuseb vastupanu, las ilmub sallimatus ja fanatism, las puhkeb tagakiusamine - silmakirjatsejad ning need, kes on pooliku südamega asja juures olnud, löövad kõikuma ja loobuvad usust. Me teame aga, et tõeline kristlane seisab siis kindlalt nagu kalju; tema usk muutub veelgi tugevamaks, tema lootus veelgi säravamaks kui heaolu päevil. - GC 602 (1911) 
Vastpöördunud asuvad lahkujate kohale. Mõned on välja raputatud ning kaotanud usu. Hoolimatud ja ükskõiksed ei saavutanud võitu, kuna ei ühinenud nendega, kes hindasid päästmist ja võitu küllalt kõrgelt, et püsivalt selle pärast palvetada. Nad jäeti pimedusse, nende kohale aga asusid viivitamatult teised, kes tõe vastu võtsid ning meie read täitsid. - EW 271 (1858) 
Tühjad kohad meie ridades täidetakse inimeste poolt, keda Kristus kujutas üheteistkümnendal tunnil tulijatena. On paljusid, kelle juures Jumala Vaim töötab. Jumala hävitavate nuhtluste aeg on ühtaegu armuaeg nende jaoks, kellel praegu ei ole võimalust tõde tundma õppida. Issand vaatab neid õrna pilguga. Tema halastusrikas süda on liigutatud, Tema käsi on üha välja sirutatud, et neid päästa. Samal ajal on uks suletud nende jaoks, kes sisse astuda ei tahtnud. Tulevad suured hulgad, kes alles viimseil päevil esimest korda tõde kuulevad. - Le 103, 1903 
Lipp lipu järel langes tolmu ning grupp grupi järel Issanda väehulkadest ühines vaenlasega. Samal ajal aga tulid paljud rahvahõimud vaenlase laagrist ja ühinesid Jumala käske pidava rahvaga. - 8T 41 (1904) 

- - - - -

Failid allalaadimiseks
Faili nimi Suurus Tõmbamisi
2022.03.12 Kaido Kask: Raputamine 27,1 MB 122 Lae alla
Jaga Facebookis
Veel samast kategooriast