Elumõttest

Avaldatud 29.3.2008, autor Kaido Kask, allikas Meie Aeg

Selleks, et mõista, kas elul on mõtet, peab minema tagasi algusesse ja samuti vaatama olevikku ning ka tulevikku, nii nagu Piibel seda meile valgustab.

1.Kust ja miks sai elu alguse?
2.Miks on elu üldse olemas?
3.Mis on elu tulevik?
4.Mis on elumõte praegu?

1.Kust ja miks sai elu alguse?

Avades Piibli päris algusest, leiame loomisloo. Jumal loob taeva ja maa. Järgneb kirjeldus sellest, kuidas taevas ja maa loodi. Jumal kattis kuiva maa taimestikuga. Nüüd oli keskkond valmis ja puudusid veel elusolendid. Kui Jumal poleks elusolendeid loonud, siis poleks ka meid ega küsimust: kas elul on mõte. Kuid Jumala kohta on õeldud:

“Sest Sinu juures on eluallikas.“ ( Ps.36:10 )

Jumal ise on eluallikas. Seepärast Ta ei jätnud maad tühjaks, vaid täitis selle igasuguste elusolenditega.

„Sest nõnda ütleb Issand, taevaste Looja, Tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja; Tema, selle rajaja, ei ole loonud seda tühjaks, vaid on valmistanud selle, et seal elataks.“ (Jes.45:18)

„Ja Jumal ütles: "Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!" Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: "Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!" Siis sai õhtu ja sai hommik — viies päev. Ja Jumal ütles: "Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!" Ja nõnda sündis: Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!" Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: "Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!" Ja Jumal ütles: "Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks! Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks." Ja nõnda sündis. Ja Jumal vaatas kõike, mis Ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik — kuues päev. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.“ (1Ms.1:20 – 1Ms.2:1)

2.Miks on elu üldse olemas?

„Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud Tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.“ (Joh.1,4)

Jumal lõi küll elu planeedile maa, kuid Kurat ehk Saatan, kes on Jumala vastu mässu tõstnud, rikkus selle ilusa plaani. Ta pettis inimest. Ta äratas inimeses umbusaldust Jumala vastu ja sellega meelitas inimese surmateele. Pattulangemise lugu on kirjas 1.Moosese 3. peatükis. Sellega oleks nagu lõppenud Jumala plaan maa peal. See oli küll hea plaan ja kõik tuli hästi välja, aga kõrvalt tuli keegi, kes kõik ära rikkus. Samas peatükis on aga inimesele antud uus lootus – väljapääs tekkinud halvast olukorrast.

„Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema Seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad."“ (1.Ms.3:15)

Jumal andis tõotuse, et sünnib Lunastaja, kes maksab patu palga inimese eest. Kui inimene oleks pidanud ise selle maksma, siis ta oleks surnud igaveseks. Jumal saatis oma Poja maa peale inimeste sekka, et näidata Tema elu ja surma kaudu patust pimestatud inimestele oma armastust.

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ (Joh.3:16)

Jumal on eluandja. Surm tuli kõrvalt sisse üleastumise tagajärjena. Jumal kandis oma Poja kaudu surma ristile. Inimene võib kanda oma üleastumised risti alla ehk anda usus üle Jeesusele ja elada.

Nii, nagu ilma Jumalata pole midagi tekkinud, nii ei püsiks ka midagi ilma Temata ja keegi ei oleks elus ilma Tema pideva hoolitsuseta. Seega elu on olemas ainult seetõttu, et Eluandja on olemas.

„Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos Temas.“ (Kol.1:17)

3.Mis on elu tulevik?

Paljudele inimestele annab elumõtte lihtsalt vajalikkus kellegi jaoks. Kui inimene avastab, et teda pole enam kellelegi vaja või siis ta ei suuda leida endale kohta inimühiskonnas, kaotab tema elu tema jaoks mõtte. Sellises olukorras otsivad mitmed inimesed sellest elust väljapääsu enesetapu teel. Seepärast on vajalik mõista, et elumõte ei seisne ainult sündimises, kasvamises, paljunemises, kasvatamises, töötamises, suremises. Elul on palju suurem ehk avaram mõte. Jumal lõi elu elamiseks, igaveseks õnneks ja rõõmuks. Piibel on Jumala poolt inimestele ilmutatud tõdede kirjapandud kogumik. See koosneb raamatutest ja kirjadest, mis kõik üksmeelselt juhivad inimest mõistma Jumala algset plaani inimese jaoks ja samuti juba alguses väljatöötatud plaani inimese päästmiseks katastroofist ning Jumala plaani inimese tuleviku jaoks.

„Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos Temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me jääme üle elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest, sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega!“ (1.Tes.4:13-18)

Aegade algusest on suur hulk inimesi surnud lootuses, et kord tuleb Vabastaja, ja äratab nad üles igavesele elule. See on andnud elumõtte miljonitele inimestele. Samas on väga paljud surnud lootuseta, kuna nad ei ole Piibli sõnumit uskunud või kuulnud. Sellele on kaasa aidanud erinevate riikide valitsused, kes on olnud selles töös Saatana otsesed käsilased. Tõelisi usklikke on taga kiusatud ja hävitatud kõikvõimalikel viisidel. Kuid Jumala Sõna ei hävi ilmaski. Need, kes on lootuse igavesele elule omandanud ja säilitanud, saavad kord näha õnnelikku ülestõusmise hommikut. Sellele ülestõusmisele järgneb elu, kus ei ole enam surma, pisaraid, tagakiusamist ega midagi, mis kurvastaks kedagi.See lootus annab elule mõtte, mida ei saa rõõvida ükski võim ega valitsus.

4.Mis on elumõte praegu?

Kas on aga mõtet seda praegust elu elada, kui on ees ootamas parem elu. Paljud otsustavad sellest elust lahkuda, et jõuda paremasse olukorda, kus ei oleks enam maiseid kohustusi ega koormaid. Selles kontekstis on hea vaadata Jeesusele, kes tuli maa peale, et näidata meile, kuidas peaksime elama, et oleksime ise õnnelikud ja et võiksime ka teisi õnnelikuks teha. Jumal pani inimese maa peale elama mitte kui eraku, vaid kui kogukonna liikme. Jumal õpetas inimest armastama oma Loojat, sest temast lähtub elu ja armastama oma ligimest, sest ainult armastuses koos elades võib inimene olla õnnelik ja terve.

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!“ (Mat.22:37)

„Armasta oma ligimest nagu iseennast!“ (Mat.22:39)

Nii on siis elumõte valmistuda ise ja aidata teistel valmistuda kohtumiseks oma Loojaga ja Lunastajaga, kes on valmistanud meile pääsetee hukatusest igavesse ellu. See eesmärk annab elule mõtte olenemata olukordadest, mis meid ümbritsevad. See eesmärk ei lase meil ise omal valikul sellest elust põgeneda ja teised maha jätta. See eesmärk sunnib meid elama teiste pärast ja kunagi ei teki olukorda, et Jumalal pole meid siin maa peal enam vaja. Ta vajab meid kaastöölistena oma päästeplaanis. Seda näitab misjonikäsk, mille Jeesus andis oma järgijatele:

„Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ (Mat.28:19-20)

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat