Kas sa soovid Püha Vaimu?

Avaldatud 3.11.2009, autor Valdek Lõhmus, allikas Meie Aeg

Mis on vaim?

Kõige esmalt on see meelsus, mõttejõud, ehk küll on see „vaim“ väikese algustähega, on ta ikkagi suur ja tähtis, kuna selle kaudu väljenduvad inimese kõige võimsamad sisemised tunded. Mõne inimese puhul tavatsetakse öelda, „ta on suurvaim“. Tavaliselt mõeldakse selle all võimekat kunstnikku, kirjanikku, ka teadlasi on nii nimetatud. Piibel käsitleb vaimuandeid positiivselt vaimulikust küljest. „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk“ (Gl 5:22, 23).

Kui aga kirjutame „Vaim“ suure algustähega, tähendab see Jumaluse kolmandat isikut, ehk Jumalat ennast, sest „Jumal on Vaim“ (Jh 4:24).

Küsimus „kas sa soovid Püha Vaimu?“ kahvatub või muutub isegi mittevajalikuks, kui lugeda 1Jh 4:8. „...sest Jumal on armastus“. Kes siis ei sooviks vaimuliku elu kvaliteedi kõrgemat taset ja osa saada Jumala armastusest! Muidugi soovime.

Ja veel, meie soov saada Püha Vaimu tugineb Jeesuse tõotusel: „Et ta nüüd Jumala parema käe läbi on ülendatud ja on Isalt saanud Püha Vaimu tõotuse, siis on tema selle välja valanud, nõnda nagu te nüüd näete ning kuulete“ (Ap 2:33).

Loeme edasi Ap 2:36-43: „“Kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema Issandaks ning Kristuseks, selle Jeesuse, kelle te risti lõite!“ Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mehed, vennad, mis me peame tegema?“ Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni. Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes Issand, meie Jumal, kutsub enese juurde.“

Ja veel paljude muude sõnadega tunnistas ja manitses ta ning ütles: „Laske endid päästa sellest pöörasest soost!“ Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti, ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi kolm tuhat hinge. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Aga igale hingele tuli kartus.“

Siit saadik ei olnud algristikoguduses mingit probleemi. Püha Vaim oli toonud kogudusse usaldusliku õhkkonna. Loetud aruandes on märgitud, et meeleparandusele tuli kolm tuhat inimest. Kuid tekkis probleem, mis ei seisnenud mitte selles, et liiga palju sai ristitud, ka mitte selles, et kõik abivajajad ei saanud korrapäraselt hooldatud. Need probleemid said lahenduse diakonide teenistuse ellukutsumisega (Ap 6:5-6).

Probleem tekkis patu imbumisel kogudusse. Ap 5:1-11: „Aga keegi mees, Ananias nimi, oma naise Safiiraga müüs oma varanduse ja mees toimetas oma naise teades muist hinda kõrvale ja muist ta tõi ning pani apostlite jalgade ette. Aga Peetrus ütles: “Ananias, mispärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid Pühale Vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda? Eks see su käes olles olnud sinu oma, ja kui see oli müüdud, eks see olnud ka siis sinu meelevallas? Mispärast oled sa seda ette võtnud oma südames? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale!“

Kui nüüd Ananias kuulis neid sõnu, langes ta maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Aga noored mehed tõusid ning koristasid ta ära ja kandsid ta välja ning matsid maha.

Arvata kolme tunni pärast tuli tema naine ega teadnud, mis oli sündinud. Aga Peetrus küsis talt: „Ütle mulle, kas te selle hinnaga müüsite põllu?“ Tema vastas: „Selle hinnaga jah!“ Siis ütles Peetrus talle: „Mispärast on teil üks nõu olnud kiusata Issanda Vaimu? Vaata, nende jalad, kes su mehe matsid, on ukse ees ja kannavad sindki välja!“

Siis langes naine kohe maha tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui noored mehed tulid sisse, leidsid nad ta surnud olevat ja kandsid ta välja ning matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli kõige koguduse peale, kes seda kuulsid.“

Kui Ananias ei oleks kramplikult kinni hoidnud sellest kokkuleppest, mille nad naisega kahekesi olid sõlminud, oleks Piiblis võib-olla üks võidukas aruanne selle kurva aruande asemel.

Sellist traagikat on ka meie keskel liiga palju! “Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust” (1Jh 1:8.9). Selles me võime kindlad olla.

Sõbrad, kaasusklikud, kas ei oleks aeg paluda Püha Vaimu pärast koguduses? Kas ei peaks palveaineks võtma ka oma usuõed ja -vennad, kellel on probleeme mitmete avalike pahedega? Kas need pahed jätavad meidki välja Jumala riigist? Ja enamasti on tegemist mingil moel isikute või ka organisatsioonide vaheliste lepetega.

Nagu eelpool lugesime, sidus Ananiast ja tema naist nende omavaheline kokkulepe. Nad ei olnud vabad kuulama Püha Vaimu noomitust ega märguannet. Nõnda Saatan püüabki “kimpu seotuina” võimalikult paljusid hukata.

“Mulle näidati vaguniterodu, mis välgukiirusel edasi tormas. ... Mulle näis, nagu oleks rongil kogu maailm... Ingel lausus: “Nad on kimpudesse seotud, valmis ärapõletamiseks!” Seejärel näitas ta mulle vedurijuhti, kes näis meeldiv ja rühikas ning kelle peale kõik reisijad lugupidavalt vaatasid. Sattusin segadusse ja küsisin saateinglilt: “Kes see on?” Ingel vastas: “See on Saatan. Ta juhib rongi valguse ingli näol, võttes kogu maailma vangi. ... Kõik nad tormavad välgukiirusel hukatusse.”” (E. G. White, „Varased kirjutised“ lk 88).

“Kui nüüd Pilaatus seda sõna kuulis, kartis ta veel enam. Ja ta läks jälle kohtukotta ja ütleb Jeesusele: “Kust sa oled?” Aga Jeesus ei annud temale vastust. Siis ütleb Pilaatus temale: “Kas sa ei räägi minuga? Eks sa tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja meelevald sind risti lüüa?” Jeesus kostis: “Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see sulle ei oleks antud ülalt; sellepärast on sellel, kes mind sinu kätte andis, suurem patt!” Sellest alates püüdis Pilaatus teda vabaks lasta. Aga juudid kisendasid ning ütlesid: “Kui sa selle vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber!”” (Jh 19:8-12). See tekst juhib meid taas “sidemete” juurde, ja et me vajame vabanemist meid siduvatest ja kammitsevatest lepetest, sidemetest ja sõltuvustest. Püha Vaim on vaba inimese vaim. Küsimus “kas sa soovid Püha Vaimu?” ei ole ületähtsustatud. Võtkem asja tõsiselt ja te olete õnnelikumad kui kunagi varem!

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat