Pastor vastab: Mis on risti hüved ja vägi ning mida rist tõestab?

Avaldatud 22.12.2008, rubriik Pastor vastab, teema Piibel, autor Kaido Kask

Küsimus

Ühes adventkiriku õppetükis mainiti 18 korral risti. Milline on risti tähtsus adventistidele? Siin väljavõtted sellest õppetükist kuna paljutki on arusaamatu nendes õpetustes.

Kõik ristist tulenevad hüved on meie käeulatuses, kui usume Tema lepitusohvrisse. Mis on ristist tulenevad hüved?

Pärast taevasseminemist asus Kristus kaasvalitsejana troonile Jumala kõrvale, istudes Tema paremale käele, “kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed” (1Pt 3:22),
vaata ka Hb 10:12, 13). Ta jääb oma Isa juurde, kuni Tema vaenlased on Talle allutatud. Kus ja millised vaenlased Talle allutatakse? Siis tuleb Ta tagasi, et päästa need, kes Teda
ootavad (Hb 9:28), viies seega lõpule oma lunastustöö (Fl 2:10, 11;Ilm 17:14).

See tähendab, et kuigi ristil lunastati kõik, saavad need, kes Temasse usuvad, Tema kui Vahemehe teenistuse kaudu taevases templis osa risti hüvedest. Mis on risti hüved?

Ilma Kristuse eestkosteta taevases pühamus ei oleks risti lepitus ja vägi patustele kättesaadav. Mis on risti lepitus ja vägi?Kas ristimärgi vägi läve ees hoiab kurja (Kuradi) eemal?

Nii nagu Kristuse surma ei saa lahutada Tema ülestõusmisest, nii ei tohiks me eraldada ka Tema troonimist ja vahendustööd pärast ülestõusmist. Mida vahendatakse?Kuidas seda seostada troonimisega?

Kuigi patused on surma ära teeninud, hoiab Jumal oma armus nende loomupärast elu, see on võimalik vaid tänu ristile. Kuidas Jumal sõltub loomupärase elu hoidmisel ristist?

Samal ajal juhatab Ta nad Kristuse risti kui ainukese väljapääsu juurde nende lootusetust olukorrast.Kuidas saab rist olla ainuke väljapääs?

Ilma Vaimu tööta on rist üksi jõuetu. Kuid just risti tõttu on Vaim maailmas tegev, juhatades pidevalt inimesi Jeesuse juurde päästet otsima. Ainuke väljapääs on rist??!? eelmise lõigu põhjal.!Kui rist ilma Vaimu tööta on jõuetu, milleks siis kogu see risti jura siin? Järelikult Vaim on tähtis või siis ikkagi rist? Millisest materjalist? Puust, kivist, rauast, hõbedast, kullast? Miks kantakse kaelas ketiga risti? Kas sellel on mingi tähendus?

Jumal austab oma loodolevuste vabadust – miski ei tõesta seda paremini kui rist. Mida rist tõestab? Kas seda, et :
1. Jumal austab vabadust
2. Jumal austab loodolevusi?
3. Jumal austab loodolevuste vabadust
Miks seda peab tõestama?

Vastus

Risti all on mõeldud ikkagi Jeesuse lunastavat surma meie eest ristil. Kui Jeesus oleks tänapäeval maa peal surma mõistetud, siis sümboliseeriks seda mõni muu tänapäevane hukkamise vahend. Rist, materjalist olenemata, on sümbol. Rist iseenesest ja ka ristimärgi tegemine ei päästa kedagi.
Piibel ütleb: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh.3:16)“Just seepärast Ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette Tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda.” (Hb.7:25) Jeesus võttis enda peale karistuse meie pattude eest, et meie võiksime võtta vastu igavese elu Tema patuta elu eest. Jeesuse teenistus taevases templis on meie heaks, kes me veel elame maa peal. Ta teeb seal kõik selleks, et me võiksime vabaneda patustamisest ja valmistuda igaveseks eluks. Ta saatis meile Püha Vaimu, kelle kaudu me saame väe elada sõnakuulelikku elu. Meid päästab isiklik suhe Jeesusega, sest ainult Tema on meie advokaat Jumala kohtus.Kui Jeesus poleks otsustanud meie eest surra, et meid päästa, siis oleksime kõik ammu hukkunud patu tõttu, sest Püha Vaim poleks meie heaks midagi teha saanud. “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” (Rm.6:23) Rist ehk Jeesuse surm meie asemel tõestab, et Jumal austab vabadust, loodolevusi, loodolevuste vabadust ja muidugi Jumala armastust meie vastu, kes me Temast nii vähe hoolime. Seda on vaja tõestada, sest Saatan väidab vastupidist ja paljud usuvad seda valet.
”Istu mu paremale käele, kuni ma panen Su vaenlased Su jalgealuseks järiks!” (Ps.110:1) Vaenlased on kõik need, kes ei allu Jumalale ja teevad Talle vastutööd. Taevane kohus teeb otsuse, et need, kes päästet vastu ei võta, hukatakse (inimesed, Saatan ja kurjad inglid). Sellega nad on allutatud Jumalale, nad mõistavad oma süüd ja tunnistavad Jumala kohtuotsuse õigeks. Nad hukatakse lõplikult peale tuhandeaastast ajastut.

Jaga Facebookis