Üleskutse koguduse liimeskonna kasvu tagamiseks

Seitsmenda päeva adventistid üle maailma tunnevad head meelt viimastel aastatel kogetud koguduse liikmeskonna kiire kasvu üle. Kogudus näeb siin tunnistust prohvetikuulutuste täitumisest ja tõendit sellest, et kogudus on Püha Vaimu poolt juhitud liikumine (Mt 24:14, Ilm 14: 6,7).

Kuigi seitsmenda päeva adventistid on viimase viie aasta (2000–2005) jooksul ristinud üle viie miljoni uue liikme, on kogudus kaotanud samal perioodil 1,4 miljonit liiget. Hetke trend maailmakoguduse liikmeskonnas on, et 28% liikmetest lahkub kogudusest ja seda mitte surma tõttu. Hiljutiristitute hulgas on lahkujate hulk märgatav.

Kogudusest lahkutakse erinevatel põhjustel ja on võimatu eeldada, et lahkujaid üldse ei oleks. Sellele vaatamata peab kogudus tegema kõik endast oleneva, et hoida oma liikmeid. Uurimused on näidanud, et lahkumise põhjused on sotsiaalsel ja suhete tasandil, vähem on neid, kes lahkuvad, kuna ei nõustu koguduse õpetustega. Paljud lahkujad jäävad koguduse õpetuste toetajateks ja isegi jätkavad oma usu praktiseerimist.

Enamnimetatud põhjus lahkumiseks on suhete purunemine, kokkukuuluvustunde puudumine, tunne, et keegi ei vaja ja ei hooli koguduse liikmetest. Liikmeid ei kaasata koguduse töösse ja inimesed on jäetud üksinda. Sellest tulenevalt peaksime pingutama, et sel põhjusel lahkujaid oleks vähem.

Lõpuajal hakkavad paljud Jumalat otsima, otsitakse elule vaimulikku alust ja identiteeti usklike kogukonnas, kellel on piibellik õpetus. Kogudusejuhid pööravad tähelepanu evangeeliumitöö ja koguduse kasvu arendamiseks, uskudes, et kasv on alles ees.

Selleks et valmistada kogudust ette tulijate suureks hulgaks, kutsuda tagasi juba lahkunuid ja hoida ära inimeste lahkumist, on peakonverentsi juhid pöördunud koguduse kohalike juhtide poole, et mõista koguduse probleeme ja muuta kogudus kohaks, kuhu tahetakse tulla, mitte sealt ära minna. 

Kuigi selle üleskutse olemus võib olla erinevate piirkondade jaoks erinev, on siin esile toodud üldised punktid ülemaailmse koguduse jaoks.

Näiteks on rõhutatud vajadust üksikisiku isikliku piiblilugemise, -õppe ja isikliku palve järele. Kui üks neist komponentidest puudub, siis on uute liikmete hoidmise võimalus nõrgendatud. Kui üks neist puudub, siis on tõenäosus, et kogudusest lahkutakse, suur.

1. Liikmed peaksid mõistma ja oskama seletada oma usku.

2. Koguduses peab olema sõpru.

3. Koguduseliikmed peavad olema hõivatud isiklikul tasandil koguduse tegevustes, eriti aga misjonitöös.

Iga liige, nii vastristitu kui kauaaegsem olija, peaks kogema vaimuliku kasvu õhkkonda, tundma kogudusse kuulumise tunnet, kasutades oma vaimuande misjonitöös. Selle saavutamiseks on vaja enamat kui tegevusplaani. Vaja on luua armastav keskkond, kus liikmed tunneksid üksteise vastu huvi. 

Kogudusega liituvad inimesed erinevatest kultuuridest ja sotsiaalsest spektrist. Nende vaimulik tase on erinev, samuti kasvu kiirus. Kogudusega liitudes ja seal olles peaks kasv jätkuma (1 Pt 4: 8-10).

Järgnev peaks aitama seda saavutada.

1. Aastase tegevusplaani koostamisel peab analüüsima kohaliku koguduse liimeskonna seisukorda. Peaks hindama oma võimeid, kui palju liikmeid reaalselt kogudusse „mahub“ ja palju tahab sealt „välja saada“. Vastavalt sellele saab koguduse tööd kujundada, et saavutada parim tulemus liikmete jaoks.

2. Piibliõppegrupid peaksid toetama uusi liikmeid nende esimestel kuudel koguduses ja aitama neil koguduses kohaneda. 

3. Peab tegema kõik selleks, et uusi liikmeid põimida kogudusse, sõpruse ja peresidemete kaudu. Neid tuleks kaasata tunnistamistöösse ja koguduse ellu.

4. Laste- ja noorte- ja teismelistetöö organiseerimine lähtuvalt nende vaimulikest vajadustest, neid usaldades ja andes neile koguduses ülesandeid, pärast seda, kui nad on saanud koolitust.

5.Tuleb tagada uute liikmete osa jumalateenistuste korraldamisel ja läbiviimisel, haarata neid koguduse osadusse. Plaanide koostamisel tuleb jälgida selle punkti täitmist!

6.Liikmeid tuleb koolitada vastavalt oma ülesannetele ja tööle koguduses. Näiteks need, kes tegelevad lahkunud liikmete tagasivõitmisega, peavad olema eelnevalt õpetatud seda tegema. Samas, kedagi ei tohi sundida tegema midagi, mis ei ole isikule vastuvõetav või tema vaimuannetega vastavuses. Tuleks rajada inimestevahelisi suhteid ja sõprust, nagu seda tegi Jeesus, andestades inimesele. 

Peakonverentsi täitevkomitee on Jumalale tänulik kogetud kasvu eest viimastel aastatel. Meie tööks on evangeeliumi kuulutamine, selle planeerimine, näidates maailmale Päästja armastavat olemust, kes on Hea Karjane ja otsib kadunuid. 

Vastu võetud peakonverentsi täitevkomitee poolt Silver Springsis 10. aprillil 2007.

Jaga Facebookis