Eelarvamuste ja rassismi kõrvaldamine

Avaldatud 24.11.2022, rubriik Päeva sõna

Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kiri galaatlastele 3:27, 28

Jumal ei tunnista mingit erinevust rahvuse, rassi või ühiskonnaklassi põhjal. Tema on kogu inimkonna Looja. Kõik inimesed on üks perekond loomise ja lunastuse kaudu. Kristus tuli, et lõhkuda maha kõik eraldavad müürid, et avada templi kõik osad, nii et igal hingel oleks Jumalale vaba juurdepääs. − „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 386.

Piibli religioon ei tunnista ühtki seisust ega nahavärvust. See eirab positsiooni, jõukust ja ilmalikku au. Jumal hindab inimesi kui inimesi. Tema juures otsustab nende väärtuse iseloom. Ja meil tuleb Kristuse Vaimu tunnustada selles inimeses, kelles Ta ilmub. − „Tunnistused kogudusele“, 9. kd, orig lk 223.

Nii püüdis Kristus õpetada jüngritele tõde, et Jumala riigis ei maksa territoriaalsed piirid, seisus ega aristokraatlik päritolu. Nad pidid minema kõikide rahvaste juurde, viies neile sõnumi Päästja armastusest. − „Apostlite teod“, orig lk 20.

Lahkusulisuse, seisuse ja rassi müürid langevad, kui inimsüdamesse tuleb tõeline misjonivaim. Eelarvamus sulab Jumala armastuses olematuks. − The Review and Herald, 21. jaanuar 1896.

Valge- ja mustanahaliste vahele on ehitatud eraldusmüürid. Need eelarvamuse müürid varisevad kokku samamoodi nagu Jeeriko müürid, kui kristlased kuuletuvad Jumala Sõnale, mis rõhutab ülimat armastust Looja vastu ja omakasupüüdmatut armastust ligimeste vastu. − The Review and Herald, 17. detsember 1895.

Kui Püha Vaim valatakse välja, siis inimlikkus võidutseb eelarvamuste üle püüdes päästa inimhingi. Jumal valitseb mõistust. Süda armastab nii, nagu armastas Kristus. Ning nahavärvi suhtuvad paljud väga teistmoodi kui praegu. Kristuse moodi armastamine tõstab mõtted puhtasse, taevasesse, omakasupüüdmatusse õhustikku. − „Tunnistused kogudusele“, 9. kd, orig lk 209.

Jaga Facebookis