Pastor vastab: Adventistide ristimispraktika

Avaldatud 4.1.2009, rubriik Pastor vastab, teema Kogudus, vastaja Jaanus-Janari Kogerman

Küsimus

Tere! Adventistide ristimispraktikas olevat midagi teistmoodi kui teistel konfessioonidel. Mis teil on teistmoodi? Aitäh!

Vastus

Kõigepealt pean tunnistama, et ma ei ole kursis kõikide võimalike erinevate ristimisviiside ja -tavadega, mida erinevad kirikud ja kogudused kasutavad. Seega ei ole see vastus sellest, et mis on teistmoodi vaid pigem sellest, milline on ristimine adventkoguduses.

Meie koguduse põhiuskumustes räägitakse ka ristimisest. Seal öeldakse nii:

15. Ristimine
Ristimise kaudu tunnistame me oma usku Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisesse ning näitame, et oleme surnud patule ja soovime elada uut elu. Sellega me tunnistame Kristust oma Issandaks ja Päästjaks, saame Tema rahvaks ja Tema kogudus võtab meid oma liikmeks. Ristimine sümboliseerib meie ühendust Kristusega, pattude andestust ja Püha Vaimu vastuvõtmist. See toimub üleni vette kastmise läbi ning eeldab usu tunnistamist Jeesusesse ja tõendit patukahetsusest. Sellele eelneb instrueerimine Pühakirjas ja selle õpetuste vastuvõtmine. (Roomlastele 6:1-6; Koloslaste 2:12-13; Apostlite teod 16:30-33; 22:16; 2:38; Matteuse 28:19-20.)

Tegelikult on selles paaris lõigus ära toodud kõik oluline ristimise kohta.

1) Ristimine on usu tunnistamise väljendus.
2) Ristimine on liitumine kogudusega.
3) Ristimine on sümbol ühendusest Kristusega.
4) Ristimine toimub üleni vee alla kastmise teel.
5) Ristimine eeldab teadmist Pühakirjast.

Adventkogudus ei leia, et ristimine on õndsuseks vajalik. Kui inimese tervislik (või muu) seisund ei võimalda tal saada ristitud üleni vee alla kastmise teel, on siiski tal võimalik tunnistada oma usku, tunda Pühakirja ja võtta vastu selle õpetused, igatsust elada uut elu ja surra patule. Kui selline inimene soovib liituda kogudusega, siis võetakse ta koguduse liikmeks koguduse poolse hääletamise teel.

Jaga Facebookis