Pastor vastab: Kes on need "pisemad vennad" kellest Jeesus räägib?

Avaldatud 16.3.2010, rubriik Pastor vastab, teema Piibel, autor Ergo Naab

Küsimus

Keda Jeesus mõtleb fraasis: "mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi" pisemate vendade all alljärgnevas kirjakohas?

Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde." Siis vastavad õiged talle: "Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?" Ja kuningas vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle." Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama." Siis vastavad ka need: "Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või aigena või vangis ja ei ole sind teeninud?" Siis ta vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi." Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu."(Mt 25:31-46)

Jeesus räägib mujalgi Piiblis oma pisematest vendadest. Näiteks:


Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. (Mt 18:6)
Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma." (Mt 10:41-42)
Jah, kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma! Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud.( Mk 9:41-42)
Aga Jeesus ütles oma jüngritele: "On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule.( Lk 17:1-2)

Kas Jeesus peab pisemate vendade all silmas oma järgijaid (tänapäeva kontekstis kristlasi) või ligimest üldse, s.o. igat inimest? Kui Ta peab silmas ligimest üldse, siis pääseb taevariiki tohutult vähem inimesi, sest kes meist ei ole jätnud aitamata või lohutamata mõnd kuskil hädas või ahistuses olijat, sest neist ei ole puudust. Kaaskristlast aga tingimata.

Vastus

Kasutatud on peamiselt kaht kreekakeelset sõna mikros (väike, näiteks Luuka 17:2)) ja elahistos (ülivõrre sõnast mikros ehk siis väikseim, kõige pisem, näiteks Matteuse 25:40). Olenevalt kontekstist omavad need tähendusi: elahistos: väga väike, üpris ebaoluline või vähetähtis (Matteuse 2:6); triviaalne või ülilihtne (1. Korintose 6:2), vähemtähtis või tähtsusetu (Matteuse 25:40;45). Mikros: väike või noor (Markuse 15:40), laps (Matteuse 18:6), alandlik (Markuse 9:42).

Rahva juhid olid need „juudid“, kes Kristuse peamiselt omal ajal hülgasid. UT-ist võib näha juhtumite peegeldusi, et positsiooniga rikkad olid need, kes tõrjusid omasuguste privilegeeritute seast välja vähemolulisi isikuid: „Eks just rikkad rõhu teid ja eks just nemad vea teid kohtuisse? Eks just nemad teota seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle?“ (Jaakobuse 2:6-7). „Kas üksainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud?“ (Johannese 7:48).

Jeesusele järgnenud inimeste hulgas pole kunagi olnud palju kõrge sotsiaalse positsiooniga inimesi: „Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. /…/ Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on“ (1. Korintose 1:26-28); „Kuulge, mu armsad vennad, eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad?“ (Jaakobuse 2:5).

Esitatud paralleeltekstidest selgub, et tegemist on maailma silmis tähtsusetute ja sageli vaesete inimestega. Seega on kohane mõista „väikeste“ ja „pisemate“ all eelkõige sotsiaalseid heidikuid või parimal juhul sotsiaalselt tundlikke inimrühmi nagu naised, lesed ja lapsed, „kelle Jumal on valinud“. Pole enam oluline küsimus, kas nad on võtnud ristiusu vastu või mitte – Jumal, kes ei tee vahet isikute vahel sotsiaalsete mõõdikute alusel, on samas ka „vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja“ (Psalm 68:6) – Jumala (Kristuse) juures ei ole ebaõiglust (Roomlastele 9:14).

Jaga Facebookis