Vaimu töö

Avaldatud 12.9.2017, rubriik Päeva sõna

Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Johannese 15:26

Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Johannese 16:7, 8

Kui jüngrid sel viimasel õhtul koos Jeesusega risti poole suunduvad, on nad segaduses ja kurbusest haaratud. Jeesus räägib neile kogu aeg, et Ta lahkub neist varsti ja läheb sinna, kuhu nemad ei saa minna. Aga kui nad Tema kaotavad, mida nad siis teevad?

Selles kontekstis räägib Jeesus neile jälle, et Ta saadab Püha Vaim, kes on nendega koos ning juhib neid elus ja teenimistöös. Sel heidutaval õhtul nad ilmselt ei mõistnud Vaimu anni suurust, kuid pärast nelipüha nad mõistsid.

Tänases piiblitekstis esitab Jeesus meile Püha Vaimu töö kohta neli väidet. Esimene on see, et Ta tunnistab Jeesusest. Siin on kõige huvitavam tõsiasi. Jumaluse kolmest isikust teame kõige vähem Vaimu kohta. Miks? Sest kuigi Jeesus tuli Jumala olemust ja iseloomu demonstreerima ning Vaim on inspireerinud kogu Uue Testamendi aitamaks meil tunda Jeesust, ei ole keegi täiendanud meie teadmisi Pühast Vaimust, Kolmainsuse kolmandast liikmest. Seepärast on mõnel kiusatus pidada Teda vähem tähtsaks või vähem jumalikuks kui Isa ja Poeg. Aga see pole Pühakirja õpetus.

Hea sõnum on, et Jeesus annab sel viimasel õhtul koos jüngritega viibides põgusa pilgu Vaimu tööle meie elus. Vaim üksnes ei tunnista Jeesusest ega aita meil mõista Tema elu ja õpetust, vaid Ta toob meile ka selguse patu kohta. See ülesanne on lunastusplaanis kõige tähtsamal kohal, sest ilma selga arusaamisega oma pattudest ja vigadest ei tunne me vajadust Päästja järele. Paulus on täiesti kindel, et meile patu ilmutamise protsessis kasutab Vaim Jumala seadust kui iseloomujoonte ja tegude ideaalset eeskuju, mida Tema järelkäijad peaksid oma elus ilmutama (vt Rm 7:7).

Patu kohta selguse toomise mündi teisel küljel on Vaimu ülesanne juhtida meid andestuse ja elu eeskuju saamiseks Jeesuse juurde. Ning nende kahe ülesandega on tihedalt seotud Vaimu selguse toomine kohtu kohta nende üle, kes Jeesuse hülgavad.

Täna peame taas tänama Jeesust Abilise anni eest. Ilma Vaimuta oleks Jeesusega käimine võimatu. Püha Vaim on meie lunastuse liikumapanev jõud.

Jaga Facebookis