Suhted teiste kristlike kirikute ja usuorganisatsioonidega

Vältimaks eelarvamuste ja hõõrdumise tekkimist suhetes teiste kristlike organisatsioonide ja kirikutega, on antud järgmised juhised:

1. Me tunnustame neid organisatsioone, mis esitavad inimkonnale Kristust, maailma evangeliseerimise jumaliku plaani kaasosalistena ja me hindame kõrgelt kristlastest mehi ja naisi teistes ühendustes, kes tegelevad hingede võitmisega Kristusele.

2. Kui puutume rahvusvahelises misjonitöös (orig. international service employee work) kokku teiste kristlike ühingutega ja usuliste ühendustega, peab alati valitsema kristliku viisakuse, avameelsuse ja õigluse vaim.

3. Me mõistame, et tõeline religioon põhineb südametunnistusel ja veendumusel. Seetõttu peab meie pidev eesmärk olema, et ükski isekas huvi ega ajutine kasu ei tõmbaks kedagi meie osadusse ja et mitte mingi muu side ei hoiaks ühtki liiget kui ainult usk ja veendumus, et sel viisil leitakse tõeline side Kristusega. Kui veendumuse muudatus ei lase meie koguduse liikmel end enam seitsmenda päeva adventistide usu ja praktikaga kooskõlas tunda, tunnistame mitte ainult selle liikme õigust, vaid ka vastutust ilma rõhumiseta muuta usulist kuuluvust vastavalt veendumusele. Eeldame, et ka teised usulised ühendused reageerivad samas usuvabaduse vaimus.

4. Enne muu usuorganisatsiooni liikme vastuvõtmist koguduse liikmeskonda tuleb hoolikalt veenduda, et kandidaadi soov muuta oma usulist kuuluvust on mõjutatud usulisest veendumusest ja tema isiklikust suhtest Jumalaga.

5. Isikut, kes on teises usulises organisatsioonis selgelt tuvastatud kristliku moraali või isiksuse eksimuse tõttu noomituse all, ei tuleks arvata seitsmenda päeva adventistide koguduse liikmeskonda vastuvõtmiseks kõlblikuks enne, kui on olemas märke meeleparandusest ja muutusest.

6. Lähtuvalt oma arusaamast suurest misjonikäsust ei saa seitsmenda päeva adventistide kogudus piirata oma missiooni kindla geograafilise piirkonnaga. Jumala ettenägevuses ja Tema töö ajaloolises arengus inimeste jaoks on aeg-ajalt sündinud konfessionaalsed rühmitused ja usulised liikumised, et panna erilist rõhku evangeeliumi tõe erinevatele etappidele. Seitsmenda päeva adventistide rahva sünniloos ja esile kerkimisel pandi meile kohustus rõhutada Kristuse teise tulemise evangeeliumi kui peatset sündmust, kutse kuulutada Piibli tõdesid erilise valmistussõnumi kontekstis, nagu seda on kirjeldatud Piibli prohvetikuulutustes, eriti Ilmutuse 14:6-14. Selle sõnumi volitus on "kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal - kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele", juhtides sellele kõikjal kõigi rahvaste tähelepanu. Kõik kitsendused, mis piiravad tunnistust mingile konkreetsele geograafilisele piirkonnale, on seega misjonikäsu kärpimine. Seitsmenda päeva adventistide kogudus tunnistab ka teiste usuliste veendumuste õigust tegutseda ilma geograafiliste piiranguteta.

Peakonverentsi Rahvusvaheliste teenistujate tööjuhis 500.110 (International Service Employee Working Policy).

Jaga Facebookis