Muusikast

Muusika on Jumala loomistöö lahutamatu osa. Juba loomisel „hommikutähed hõiskasid ja inglid hüüdsid rõõmu pärast“ (Iiob 38:7). Ilmutusraamat kirjeldab taevast kui paika, kus kestab lakkamatu Jumala ülistamine ja Tallele kiituslaulude laulmine (Ilm 4:9-11: 5:9-13; 7:10-12; 12:10-12; 14:1-3; 15:2-4; 19:1-8).

Inimene on valmistatud Jumala kuju järgi, jagades samasugust armastust ja vajadust muusika järele nagu teisedki Jumala loodud olevused. Muusika võib inimest mõjutada sellisel moel, mis ületab kõik teised suhtlemisviisid. „Muusika on efektiivseim vahend mõjutamaks südant vaimse tõega.“ E. G. W „Education“ lk 168

Patt heitis varju loomistööle. Jumala kuju järgi loodu algne ilu kahvatus ja kõikides eluvaldkondades hakkas toimima headuse ja kurjuse segunemine. Positiivsed emotsioonid segunesid kurjusevürsti halvimate plaanidega, mille tulemusena muutus õilis loodu kartlikuks, vihaseks, meeleheitlikuks, kirgedes ekslevaks märatsevaks isikuks.

Jumala saadik Ellen G. White soovitab meil pidevalt hoida oma silmad muusikal. Ta kirjutab: „Rikkumata muusika on suureks õnnistuseks, aga kui seda valesti kasutada, muutub muusika hirmsaks needuseks.” „Tunnistuste“ I osas lk 497 ta jätkab: “Enne armuaja lõppu esitatakse kurdistavat muusikat, trummide ja tantsuga. Inimeste meeled aetakse segadusse ja nad ei suuda enam langetada õigeid otsuseid. Seda nimetatakse Püha Vaimu puudutuseks. Püha Vaim ei ilmuta ennast kunagi selliseid meetodeid kasutades. See on Saatana pettus, et inimesed ei mõistaks Saatana tegelikke kavatsusi ausa, ülestõstva, pühitseva ajakohase tõe varjamiseks.“

„Õigesti kasutatuna on muusika hinnaline and Jumalalt, mis tõstab üles mõtteid, inspireerib ja õilistab hingi.“ E. G. W „Education“ lk 167

Ta jätkab: „ Laulude mõju on efektiivseim vahend südame viimisel vaimuliku tõe juurde. Sageli meenutab rusutud ja segaduses olev isik mõne lapsepõlves kuuldud kirikulaulu sõnu ja kiusatused kaotavad oma mõju ning elu saab tähenduse tagasi ning uue mõtte, et edasi minna. Laulmine jumalateenistuse osana toimib nagu palve – ja seda ta ongi.

Meie Lunastaja juhatab meid taevase trooni ülistuskoori ridadesse, et tänu ja ülistuslauludega täita meie maised hooned ja tõmmata meie südamed lähemale taevastele lauljatele. Taevane osasaamis-kooslaulmisteenistus algab maa peal. Siin õpitakse taevaseid laule laulma.“ E. G. W „Education“ lk 168.

Seitsmenda päeva adventistidena me usume ja kuulutame, et Jeesus tuleb peagi tagasi. Ilmutuse 14:6-12 kolme ingli kuulutus kutsub inimesi üles vastu võtma igavest armuevangeeliumi ja ülistama ja kiitma Jumalat Loojat. Meie sõnum on valmistada inimesi Temaga kohtuma.

Me kutsume kõiki tegema hea valiku ja pöörduma ära jumalatuse, ilmalike kirgede juurest, et elada jumalakartlikult praeguses ajas – oodates õnnistatud lootuse täitumist – meie Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse tulekut.“ Tt 2:12,13

Me usume et evangeelium mõjutab kõiki eluvaldkondi. Me usume, et muusikal on suur potentsiaal kas heaks või kurjaks tööks. Samas tunnistame tõsiasja, et individuaalne muusikaline maitse on erinev pea igal isikul; usume, et Pühakirjas esitatud ja Ellen G. White´i poolt antud juhtnööride kohaselt peame teadlikult tegema valikuid.

Siin toodud „püha muusikat“ on vahetevahel seostatud religioosse ehk sakraalse muusikaga, mis on seotud Jumala, piiblilugude ja kristliku temaatikaga, kuid see võib olla nii vokaalne kui ka instrumentaalne heliteos, mis on loodud silmas pidades Jumala ülistamist, evangeelsete ürituste tarbeks või isikliku pühendus- ja palvehetke jaoks. Mitte kõik vaimulik-religioosne muusika ei ole seitsmenda päeva adventistidele vastuvõetav. Püha muusika peaks mitte esile kutsuma ilmalikke assotsiatsioone või tooma esile vastavat ilmalikku käitumist, mõtlemist või näitlemist.

Ilmalik muusika ei ole loodud jumalateenistuste või isikliku palvehetke tarbeks. See kajastab igapäevast elu ja inimese lihtsamaid emotsioone. Selline muusika tuleneb meie sisemisest reaktsioonist elu, armastuse, ümbritseva maailma kogemisest – tunnetest, mille Jumal on meisse asetanud. Selline helilooming võib olla nii moraalselt õilistav kui ka alandav. Kuigi selline muusika otseselt ei kiida ega ülista Jumalat, võib ta sellele vaatamata omada kohta kristlase elus. Järgnevalt on toodud mõned põhimõtted, mida on ka käesolevas kirjatöös käsitletud.

Põhimõtted kristlastele

Muusika, mida kristlased naudivad, peaks sobituma järgmiste põhimõtetega:

Muusika, mida kristlased kuulavad, esitavad, olgu sakraalne või ilmalik, peab ülistama Jumalat (1Kr 10:31), selline on üleüldine piibellik arusaam. Kõik, mis ei vasta sellele kõrgele standardile, nõrgestab meie kogemust Jumalaga.

Muusika, mida kristlased kuulavad, esitavad, olgu sakraalne või ilmalik, peab olema parim (Fl 4:8). Jeesuse järgijatena, kes loodavad liituda taevaste kooridega, näeme oma maapealset elu kui ettevalmistust ja eelmaitset tulevasest. Sellest tulenevalt peaks Jumalat kiitma ainult parimal viisil, lähtudes siintoodud põhimõtetest muusikavaliku tegemisel.

Muusikat peaks iseloomustama kvaliteet, tasakaalustatus, sobilikkus, autentsus. Muusika tõstab vaimset, psühholoogilist, sotsiaalset tundlikkust ja soodustab meie intellektuaalset arengut.

Muusika köidab nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt ja mõjutab keha positiivselt. Muusika on kõikehõlmav.

Muusika avaldab loovuse, mis väljendub loodud kõrgetasemelises heliteoses. Muusik kasutab harmooniaid kui rikastavat ja loovat vahendit, kasutades rütmi kui täiendavat elementi. Mõnedes kultuurides on harmooniale erinevad lähenemisviisid, mida tuleks arvestada.

Vokaalmuusika sisaldab lüürikat kui head vahendit arendamaks intellektuaalset võimekust ja võimalust meie emotsioonide ja tahte arendamiseks. Head sõnad on loomingulised, rikkad sisult ja hea kompositsiooniga. Nad peegeldavad headust, kõrgeid moraalseid väärtusi, on kasvatavad ja ülestõstvad, olles kooskõlas piibelliku teoloogiaga.

Muusikaline ja sõnaline pool peaks töötama kooskõlas, mõjutades mõtlemist ja käitumist ja lähtudes piibellikest väärtustest.

Muusika hoiab tasakaalus vaimse, intellektuaalse ja emotsionaalse poole.

Peaksime tunnistama ja mõistma erinevate maailmakultuuride tähtsust Jumala teenimisel. Erinevad muusikaliigid, instrumendid on laialdaselt esindatud ülemaailmses adventkoguduses. Muusika, mis on mõnes kultuurikeskkonnas meeldiv ja ülistav, võib kõlada veidrana teises.

Seitsmenda päeva adventistide muusikaalane tegevus hõlmab endas valikut parimast ja selle esitamist Jumala Looja auks, et Teda kiita ja saada selle läbi Temale lähemale. Võtke vastu üleskutse teenida Jumalat muusikaga erinevatel viisidel, kuulutades oma muusikalise panusega adventistide sõnumit maailmale – need on inimesed, kes ootavad Jeesuse taastulekut. 

See seisukohavõtt kiideti heaks ja võeti hääletamisega vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi aastasel peakoosolekul 13. oktoobril 2004.

Jaga Facebookis