Juhtnöörid kümnise kasutamiseks

Sissejuhatus

Jumala plaan oma töö toetamiseks siin maa peal on kümnise ja oma rahva vabatahtlike annetuste kasutamine. Kümnis on peamine ülemaailmse evangeeliumitöö rahastamise allikas Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduses. See hõlmab endas tasakaalustatust nii väljapoole suunatud evangeeliumitöö kui koguduseliikmete vaimuliku toitmise vahel. Kuna kümnis on kõrvale pandud erilise eesmärgiga, siis vabatahtlikud annetused peavad katma muud evangelisatsiooniga seotud kulud.

Kümnise kasutamise põhimõtted

1) Ainult koguduste liidud on volitatud kasutama kümnist. Kümnis on Issanda oma ja peaks toodama Tema varaaita, kogudusteliikmetelt laekunu saadetama edasi liidu laekurile. “Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehoova! Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni!” (Ml 3:10) Kümnis on püha ja hoitud Jumala enda jaoks. See peab toodama Tema laekasse, et toetada evangeeliumitöölisi. GW 226.

2) Liidud ja unioonid peavad jagama kümnist ülemaailmse kogudusega. “Me peame mõistma, et liitu laekunud vahendid, nagu kümnis ja annetused, on mõeldud töö toetamiseks mitte ainult Ameerika linnades, vaid ka välispõldudel. See tähendab hoolikalt kogutu omakasupüüdmatud jagamist. Need, kes mõistavad misjonitöö vajadusi, ei saa olla kiusatud mõttega, et kulutada oma põllul rohkem kui see on vajalik.” (MS 11, 1908)

3) See, kas toetada töölist kümnisest või mitte, peaks määratama kindlaks tema töö olemuse põhjal. Seega muud asjaolud, nagu hetke tööseis, ei peaks olema lõplik kriteerium kümnise kasutamise määramise aluseks. “Kümnis peaks minema nende toetuseks, kes töötavad sõnas ja põhimõttes, olgu nad siis mehed või naised.” (MS 149, 1899)

4) Kümnis peaks olema ainult nende töötajate toetuseks, kes on kaasatud evangelismi- ja koguduse toitmise töös. “Kümnist tuleb kasutada ühel eesmärgil, et toetada töötajaid, keda Jumal on määranud oma tööle. Seda peab kasutama nende toetuseks, kes kõnelevad elusõnu inimestele ja kannavad Jumala karja karjase töö koormat.” (MS 82, 1904)

5) Kohaliku koguduse tegutsemine on oluline, kuid seda ei peaks toetama kümnisest.

a. “Kümnist tuleb kasutada ühel eesmärgil, et toetada töötajaid, keda Jumal on määranud oma tööle. Seda peab kasutama nende toetuseks, kes kõnelevad elusõnu inimestele ja kannavad Jumala karja karjase töö koormat.” (MS 82, 1904)

b. “ Kümnist ei tohi kasutada juhuslikeks väljaminekuteks. See kuulub koguduseliikmete töö hulka. Nemad peavad toetama oma kogudust oma annetuste ja ohvriandidega.” (Kiri 81, 1897)

Kümnise kasutamise põhimõtted: funktsioonid, mille rahastamiseks võib kümnist kasutada

1) Evangelistide, pastorite ja piiblitööliste ülalpidamiseks.

2) Administratiivtööliste toetamiseks, kes teenivad evangeeliumitöö ja tööliste vajaduste katmise heaks. Siia hulka on arvatud liidu töötajad, osakondade juhid, raamatupidajad, ametnikud ja kontorite sekretärid.

3) Kulud, mis on seotud üldise evangelismiga ja koguduse töölistega, nagu:

a. evangelismiga seotud kulud,

b. liidu töö kulud,

c. liidu administratiivsed ja evangelisatsiooniga seotud vahendite kulud,

d. laagripaikade ja laagrikoosolekute läbiviimisega seotud kulud.

4) Funktsioonide toetamiseks, mida peetakse oluliseks koguduse misjoni- ja kasvatustöös:

a. algkoolides – kuni 30 % kogu palkadest ja kuludest kooli direktorile ja õpetajatele, tunnistades nende tööd vaimulike juhtidena,

b. keskkoolides – nii palju, kui on vaja piibliõpetajate, ühiselamu vanemate ja juhatajate täielikuks rahastamiseks,

c. kolledžites ja ülikoolides – tegevusekulud piibliõppe teaduskondades, ühiselamu vanemate ja juhatajate palgad,

d. kirjandusevangelistele – liidu poolt määratud toetuse ulatuses,

e. liidu keskused, laagripaigad, noortelaagrite kulud,

f. meediaprogrammid: trüki, raadio ja televisiooniga seotud kulud,

g. pensionärid – pensionitoetused kogudusetöölistele (välja arvatud need, kes on muul viisil toetatud, näiteks tervishoiu töötajad jt).

Kümnise kasutamise põhimõtted: kuidas ei tohi kasutada kümnist

1. Kohaliku koguduse remondi- ja teisteks tegevuskuludeks. Neid kulusid peavad finantseerima kohalikud liikmed annetuste kaudu.

2. Algkooli remondi- ja hooldustöödeks ja muudeks kasutusega seotud kuludeks. Need kulud tuleb katta õppemaksust ja/või muudest kiriku toetustest.

3. Kesk- ja kõrgkoolide remondi- ja muudeks hooldustöödeks ja kasutuskuludeks. Need kulud peab katma õppemaksust ja muudest tuluallikatest.

4. Koguduste, liidu ja liidu allasutuste ehitustegevuseks. Ehitustegevust ei peaks rahastama kümnisest.

Kümnisefondi kasutamisest

1) Koguduse liikmeskonna kui perekonna osast kümnisefondi kasutamisel. Ülemaailmne kogudus on Jumala perekond maa peal. Iga koguduseliige on osa sellest perekonnast. Tal on oma eesõigused ja kohustused ja ta peab teadma reegleid, mis puudutavad kümnise kogumist ja kasutamist. See perekond tegutseb kollektiivselt läbi Peakonverentsi sessiooni ja iga-aastase Peakonverentsi nõupidamise , mis vaatab läbi koguduse põhikirja, lähtudes Pühakirjast ja prohvetlikult kuulutamise vaimuanni printsiipidest. Samas vaadatakse üle ka kümnise kasutamisega seonduv. Kümnise kogumist, jagamist ja fondi administreerimist jälgitakse regulaarselt. Käesolev materjal on koostatud koostöös paljude inimestega, alates koguduse lihtliikmetest kuni pastorite, liitude tööliste ja Peakonverentsi töötajateni välja. Kõik nad on selle perekonna liikmed, olgu siis üksikisiku, asutuse või organisatsiooni tasandil – kõik nad austavad perekonnana tegutsedes antud juhtnööre, et toetada finantssüsteemi, mis viib evangeeliumi kuulutamise kogu maailma.

2) Seitsmenda Päeva Adventistide “Varaait” ehk “laegas”. Vastavalt Pühakirjale kuulub kümnis Issandale ja selle varaaita toomine on üks osa Tema teenimisest. Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus teeb seda, saates kogudustes kogutud kümnise liidu laekurile. Erakorralistes tingimustes peaksid koguduseliikmed küsima nõu oma liidu ametnikelt. Igasugune sellest erinev kümnise kogumise viis tekitab segadust ja omavahelist võistlust, mis ei ole kooskõlas kiriku finantsstruktuuriga, nõrgestades kiriku võimet täita oma ülemaailmset misjonikäsku. Säilitamaks tasakaalukat koguduse töö esindatust üle maailma, peaksid liikmed jälgima kümnise kogumise reegleid ja mitte tegutsema oma arvamuse kohaselt.

3) Erinevad sissepääsud “varaaita”.

a. Issand on tõotanud piiramatuid õnnistusi neile, kes toovad oma kümnise varaaita. Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus on määranud, et tavaline viis varaaita sisenemiseks on kümnise maksmine kohaliku koguduse kaudu liitu või misjonipõllu laekurile.

b. Kui liikmed turvalisuskaalutlustel saadavad oma kümnise otse Peakonverentsile või uniooni, siis viimased võivad selle vastu võtta, kuid edastavad selle isiku nime, mitte avaldades nende liitu, kus see läheb üldisesse kümnisefondi. Samuti julgustatakse nimetatud isikuid kasutama kümnise maksmiseks tavapäraseid kanaleid.

4) Kümnise jagamine

a. Kümnise jagamise plaan on tasakaalustatud kogu maailma jaoks. See lihtne, kuid vajalik finantstoetuse süsteem töötab ülemaailmse kiriku jaoks.

b. Kogudused, liidud, unioonid, divisjonid ega peakonverents ei võta vastu kümnist liikmetelt, kes esitavad oma tingimusi, erinevalt tavalisest jaotussüsteemist.

c. Kohalik kogudus saadab kogu kümnise edasi liitu.

1) Kümnise jagamisest. Pastorid ja liidu ametnikud ei tohi jagada kümnisefondi teiste liitude ja divisjonidega. Kirik on jaotanud ja tasakaalustanud oma rahalised vahendid eelnevalt.

2) Kümnise andmisest teistele organisatsioonidele. Kiriklikud organisatsioonid nagu näiteks Christian Braille Foundation, Voice of Prophecy, Faith For Today, It Is Written, Breath of Life, ei võta vastu rahalisi vahendeid, kui on teada, et need pärinevad kümnisefondist. Kui liige saadab raha sellisele organisatsioonile, on tal kohustus märkida ära, kas see on kümnis või mitte.

3) Liikmed, kes on kolinud uude elukohta, peavad üle viima oma liikmestaatuse kuue kuu jooksul ja peavad tasuma kümnise ja muud annetused oma uue koguduse ja liidu toetuseks, kes neid teenib.

4) Kümnise laenamine. Kogudused, koolid (õpilaste kümnis) ei tohi laenata kümnisefondist koguduse, liidu või üksikisiku vajaduste katteks. Kümnisefond on puutumatu ja selle peab ära saatma liitu ettenähtud ajal.

5) Kümnise vastuvõtmisest keeldumine. Kui tekib olukord, et organisatsioon ei tohi kasutada või vastu võtta kümnist, peab ta liikmetele otsima võimalusi edastada kümnis tavakanaleid pidi. Kui see osutub võimatuks, tuleb kümnis tagastada liikmetele koos selgitusega, miks nii toimiti, ja tutvustada muid kanaleid oma kümnise saatmiseks ülemaailmsele kirikule.

6) Kümnise mitte tagastamine. Kui kümnis on vastu võetud ja kviitung väljastatud, siis kümnise maksjale kümnist ei tagastata, sõltumata tagastamise nõude olemusest.

7) Juhtkonna vastutusest. Koguduse juhtkond tegutseb kõikidel tasanditel usaldusprintsiibil. Sellest taganemine või koostööst keeldumine kokkulepitud alustel, koguduseperekonna poolt omaksvõetud reeglite hülgamine kümnisega seonduvas vähendab kiriku võimet ülemaailmsel misjonipõllul. Isikud, kes rikuvad kümnisega seonduvaid reegleid, osutuvad kõlbmatuiks kuuluma koguduse juhtkonda.

MÄRKUS: Need juhtnöörid ei kehti annetuste suhtes. Liikmed otsustavad ise, kus nende poolt annetatud raha kasutatakse. 

Need juhtnöörid on hääletusega vastu võetud Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi Täitevkomitee aasta-nõupidamisel Washington DC-s 14. oktoobril 1985.

Jaga Facebookis