Juhtnöörid (taga)kiusamise puhuks

1. Töökeskkond. Peakonverents teadvustab oma vastutust kõigi töötajate ees, tagamaks kiusamisevaba töökeskkond. Peakonverents koolitab oma töötajaid selles valdkonnas ja rõhutab, et ahistamine tööl on seadusevastane ja sellist käitumist ei saa lubada. Seadusevastase käitumise tõkestamiseks on välja töötatud vastavad seadusaktid, millest töötajaid informeeritakse, kaasa arvatud töötajate õigusest teavitada-esitada kaebus kiusamisest töökohal. Selleks et säilitada kiusamisevaba töökeskkond ja ennetada sellega seotut, on heaks kiidetud järgnevad meetmed:

 • igale töötajale antakse koopia tööseadusest, mis käsitleb ahistamisest teatamist ja kaebuse esitamise protseduure;
 • töötaja kinnitab selle saamist vastavas lisas töölepingu paketis;
 • peakonverents on määranud personaliosakonna direktori ja tema abi, kellele vastavaid kaebusi esitada, lisaks töötaja otsesele ülemusele, osakonna juhile.

2. Isiklik käitumine. Peakonverentsi töötajad on kutsutud elama Kristuse taolist elu ja seega vältima eksimusi. Nad ei peaks julgustama tegudele, mis on ohtlikud neile endile kui ka teistele, heites varju kristlikule eluviisile. Töötajad peaksid üksteist julgustama ja hoidma oma väärtushinnangud kõrged. Kedagi ei peaks pilkama või naeruvääristama nende soo, rassi, päritolu või kehalise puude pärast. Selline käitumine on vastuolus Jumala seadusega ja tsiviilseadustega, mis kaitsevad inimõigusi, ja töökohaga seotud seadustega.

3. Seksuaalne ahistamine. Selline käitumine hõlmab endas soovimatu seksuaalse tooniga käitumist, nagu sooviavaldus seksuaalvahekorra järele, suuline, füüsiline või kirjalikult esitatud seksuaalse sisuga materjal, mis on:

 • esitatud kaudselt või otseselt seoses isiku tööga;
 • seostatud töökoha säilimisega või muude töötingimustega;
 • soov muuta isiku töötulemust, teda alandades, rünnates, luues vaenuliku töökeskkonna.

4. Ebasobiv käitumine. Ebasobiv käitumine tööandja, teiste töötajate, kõrvalseisjate poolt:

 • suhete pingestamine seksuaalsetel eesmärkidel, kaasa arvatud tööülesannete ja töölepingu muutmine, mis muudab töötingimusi;
 • seksuaalse sisuga soovimatu flirtimine ja ettepanekute tegemine;
 • füüsiline kontakt: kallistamine, näpistamine jms. seksuaalsust rõhutav käitumine;
 • seksuaalse temaatikaga piltide, joonistuste, filmide või muude esemete esitamine;
 • ähvardamine seksist keeldumise puhul;
 • isikule tehtavad märkused, „komplimendid“, naljad või muul viisil käitumine seoses tema rahvuse, rassi, nahavärvi, vanuse või puude kohta;
 • isiku välimusega seotud märkused;
 • isiku tööalasele koolitusele mitte saatmine, haridusele ligipääsu takistamine seoses tema rahvuse, rassi, nahavärvi, vanuse või puudega;
 • isiku õiguste piiramine edutamiseks, teisele töökohale viimiseks seoses tema rahvuse, rassi, nahavärvi, vanuse või puudega;
 • töötajale üle tema võimete või treenituse tööülesannete andmine, eesmärgiga sundimaks teda töölt lahkuma või pensionile jääma.

5. Kiusamisest teavitamine. Kui töötajat on tema töökohal kiusatud, peaks ta tegema järgmist:

 • nõudma ahistamise kohest lõpetamist,
 • teatama koheselt oma otsesele ülemusele ja personaliosakonna juhile või tema abile, kirjeldades kirjalikult juhtunut ja sellega seotud isikuid.

6. Kolmanda osapoole ülesanne. Töötajad, kes nägid pealt töökiusamist või potentsiaalselt muud ohtlikku käitumist, peaksid koheselt sellest teatama oma otsesele ülemusele ja personaliosakonna juhile või tema abile, kirjeldades kirjalikult juhtunut ja sellega seotud isikuid.

7. Uurimine. Antud juhtumeid peab hoolikalt uurima ja käsitlema vastavalt nende sisule.

8. Karistused. Töökorralduse seaduste rikkumine viib distsiplinaarkaristuseni või isegi vallandamiseni.

9. Konfidetsiaalsus. Isikutega toimunut hoitakse konfidentsiaalsena. 

See juhtnöör on vastu võetud peakonverentsi personaliteenistuste poolt 20. märtsil 2000 ja kajastab Põhja-Ameerika divisjoni juriidilist dokumenti.

 

Jaga Facebookis