Kogudusejuhid pöörduvad koguduse poole, et koguduse kõik tasandid austaksid hääletustulemust ordineerimise osas

Avaldatud 13.10.2015, allikas Adventist Review

Peakonverentsi ja divisjonide juhid kinnitasid aastakoosolekul naiste olulist rolli Seitsmenda Päeva Adventistide koguduses ning pöördusid koguduse kõigi tasandite poole, et need näitaksid üles lugupidamist peakonverentsi töökoosolekul langetatud otsuse suhtes naiste ordineerimise osas – vältimaks maailmakoguduse killustumist.

Üleilmse adventkoguduse peasekretär G. T. Ng luges aastakoosolekul osalevatele kogudusejuhtidele ja koguduseliikmetele ette kuue lehekülje pikkuse dokumendi, mille kõik osalejad ka paberil said.

„Me pöördume kõigi üksuste poole, et austataks maailmakoguduse otsust, mis langetati töökoosolekul – igasugused ühepoolsed ning sõltumatud tegevused, mis on vastuolus hääletustulemusega, sillutavad teed killustumisele,” seisab dokumendis. „Me kutsume kõiki tasandeid tegema tihedat koostööd divisjonide keskustega, et tagada kõigi tegevuste kooskõla üleilmse koguduse korraga, misläbi edendame koguduse ühtsust ja meile usaldatud taevast missiooni.”

Üleilmse koguduse peakonverentsi töökoosoleku 8. juuli istungil otsustati hääletamise teel, et divisjonidel ei ole luba otsustada, kas ordineerida naisi evangeeliumitööle oma territooriumil.

Koguduse 13 divisjonist ei ordineeri pastoreid mitte ükski. Enne nimetatud hääletust ordineeris naisi pastoreiks kolm uniooni ning kaks uniooni otsustas pärast hääletustulemuse selgumist peatada meeste ordineerimise, et, nagu nad ise ütlesid, näidata üles solidaarsust naistega.

Koguduse korra järgi võib pastoriks ordineerida vaid mehi, naised võivad teenida ordineerimata pastorina. Inimene ei pea olema ordineeritud, et juhtida kogudust. Dokumendi allkirjastajad väljendasid tänumeelt koguduseliikmete ja organisatoorsete üksuste suhtes, kes on aktsepteerinud San Antonio otsust.

„Usuteekonnal on hetki, mil pühendunud kristlased võivad olla eri meelt (Ap 15),” seisab dokumendis. „Sellistel puhkudel on tarvis vastastikust lugupidamist, tähelepanelikku kuulamist, südamega mõistmist ja alistumist Püha Vaimu juhtimisele ühtsuse poole (Ef 4:31, 32). See on kindlasti tõsi peakonverentsi 2015. aasta töökoosoleku 8. juuli ordinatsiooniteemalise hääletuse kontekstis. Teadvustades oma erinevusi, väljendame tänumeelt koguduseliikmetele ja koguduse üksustele, et nad on maailmakoguduse otsust aktsepteerinud.”

Dokumendis rõhutatakse, et hääletus ei muutnud „koguduse arusaamist naiste rollist koguduse elus, missioonis ja praktikates, nagu seda toetab ka koguduse kord ja peakonverentsi avaldus ning divisjonide tööpõhimõtted”.

„Vagad, Vaimuga täidetud naised tunnistavad vägevalt Kristuse auks ning Püha Vaim kasutab neid Kuningriigi edenemise töös,” on dokumendis kirjas.

Veel sedastatakse: „Me kinnitame taas, et Püha Vaim jagab ande kõigile usklikele ja et naistel on oluline osa koguduse elus (Jl 2:28, 1Kr 12:11, 18). Nende pühendumus, andekus ja talendid on Kristuse ihule õnnistuseks.”

Dokumendis on kirjas, et peakonverentsi töökoosoleku teod ja vastuvõetud otsused „on kokkulepped, mille Kristuse ihu võtab vastu koos” ja koguduse kõik tasandid peaksid neid austama.

„Meie aja pakilisuse ja Piibli prohvetkuulutuste kiire täidemineku valgel kutsume koguduse kõiki tasandeid ning koguduseliikmeid meiega ühinema, et pühendada end jätkuvalt suhetele, mis matkivad Kristust, et vastastikku üksteist austada, olla ustav Pühakirjale ja keskenduda Tema prohvetlikule missioonile, mis on usaldatud Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse hoolde.”

„Me pühendame endid üleilmsele ühtsusele misjonitöös ja igavese evangeeliumi, kolme ingli sõnumi kuulutamises, et valmistada inimesi Jeesuse teiseks tulemiseks (Ilm 14:6–12).”

Üleilmse adventkoguduse juht Ted N. C. Wilson ütles, et dokument kiideti peakonverentsi ja divisjoni juhtide poolt heaks ühehäälselt.

„See on pöördumine teie ... ja koguduse poole,” ütles Wilson pärast seda, kui Ng oli dokumendi ette lugenud.

„Me oleme üks kogudus, üks ihu,” sõnas ta. „Meil võivad olla erimeelsused, aga me oleme üks kogudus, ühe missiooniga.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat