Kümne käsu roll avalikus elus

Seitsmenda päeva adventistid kiidavad heaks huvi, mis inimestel on kümne käsu ja meie avaliku elu seoste suhtes. Siinai mäel Jumalalt antud dekaloog on Jumala iseloomu peegeldus. Selles on kirjas universaalsed ja muutumatud moraalipõhimõtted, kirjeldades samas meie suhet Jumala ja ligimestega. Kuuletumine kümnele käsule väljendab seitsmenda päeva adventisti jaoks armastust Jumala vastu ja tänu Tema päästmise kingituse eest. Me kuuletume seadusele mitte pääste pärast, vaid vastusena Jumala armule, mida Ta meile oma surmas näitas.

Kümme käsku on meile käesoleval suhtelisuse ajastul moraalne kompass. Kümne käsu kaudu näitab Püha Vaim meile pattu ja loob meis abituse tunde. Just kümne käsu alusel kutsub Püha Vaim meid patukahetsusele. Kümnel käsul on ka õpetlik ülesanne, paljastades õiguse igavesed põhimõtted, mis aitavad meil kasvada Päästja sarnaseks. Dekaloogi põhjal mõistame paremini, kuidas teenida teisi ja Jumalat.

Seitsmenda päeva adventistid mõistavad Jeesuse Kristuse elu ja teenistust maa peal kui kümne käsu kehastust. Nad austavad ja täidavad Jumala tahet kõigi inimeste jaoks. Kui kaalume oma mõtteid, ihasid ja motivatsioone, ei ole kümme käsku vaid välise käitumise kompass, vaid kutsub meid üles moraalsele, vaimulikule ja eetilisele puhtusele.

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et Jumala seadus on esindatud ka Kristuse ja Saatana suures võitluses. Vahetult enne Jeesuse Kristuse teist tulekut ründab Saatan usklike kuulekust Jumala seadusele ja see proov annab Jumalale pühendumisest parima tunnistuse.

Valitsused rakendavad seadusi, et säilitada ja kaitsta oma kodanike heaolu. Kui tsiviilseadus sätestab, mis on seaduslik, siis Jumala seadus näitab, mis on moraalne. Neli esimest käsku viitavad meie suhtele Jumalaga. Iga püüdlus neid käske legaliseerida nõuab riigilt Jumala tahte interpreteerimist, aga see ei kuulu inimeste kompetentsi ega jurisdiktsiooni.

Viimased kuus käsku näitavad meie suhteid üksteisega. Seadused, kus need põhimõtted kajastuvad, on tsiviilühiskonnas tavalised. Kristlaste kohus on nendele seadustele kuuletuda, niikaua kui need on kooskõlas Jumala seadusega. Ja me peame aktiivselt toetama seaduste täiendamise püüdlusi.

Seitsmenda päeva adventistid peavad dekaloogi äärmiselt oluliseks, kutsudes üles mehi ja naisi üle maailma elama kooskõlas seaduse põhimõtetega, et need moodustaksid meie elu põhiväärtused, kui me teenime armastuses inimkonda. Samas tunnistame, et me vajame sallivust ja kristlikku alandlikkust, et austada teiste otsustusõigust nende põhimõtete omaksvõtmisel. Kokkuvõtlikult: seitsmenda päeva adventistid peavad väga oluliseks usuvabaduse laiaulatuslikku põhimõtet ja kiriku ning riigi lahusust.

See seisukoht võeti vastu Peakonverentsi Täitevkomitee kevadkoosolekul 2006. aasta 12. aprillil Kalifornias Loma Lindas.

Jaga Facebookis
Info