Laste väärtustamine ja heaolu

Seitsmenda päeva adventistid kinnitavad iga lapse õigust olla õnnelik, kasvada üles stabiilses koduses keskkonnas, olla vaba ja kasvada kodu toel üles selliseks, nagu Jumal on neid loonud. 20. novembril 1989. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu Laste õiguste konventsiooni, mis sätestas laste õigused ja nende kaitse vajalikkuse. See seadusakt on kooskõlas Jeesuse poolt esitatud laste väärtusega, kui Ta ütles: “Laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest Taevariik kuulub neile.” (Mt 19:14) Me püüame aidata lapsi, kes kannatavad järgnevate hävitavate mõjude all:

  • vaesus mõjutab laste arengut, jättes nad ilma vajalikust toidust, riietest, peavarjust, ning kahjustab nende tervist ja võimalusi saada haridust;
  • Ÿkirjaoskamatus vähendab vanemate võimekust teenida eluks vajaminevat sissetulekut ja hoolitseda oma pere ja laste ees, kes ei pruugi kehvade kasvutingimuste tõttu saavutada oma potentsiaali täiskasvanutena;
  • Ÿkehv tervishoiusüsteem mõjutab miljonite laste juurdepääsu arstiabile, kuna neil puudub kindlustuskaitse või nad elavad piirkonnas, kus arstiabi on raskesti kättesaadav;
  • Ÿlaste ekspluateerimine ja nende haavatavus viib laste kasutamiseni odava tööjõuna, seda isegi palgaarmeedes relvastatud konfliktikolletes, seksiorjadena või internetimeedia tööstuses levitatava erootilise materjali tootmiseks;
  • Ÿigal aastal sureb palju lapsi vägivaldselt. Suurim kannatajate grupp relvastatud konfliktides on naised ja lapsed. Lapsed kannatavad sügava füüsilise ja psühholoogilise armistumise tõttu isegi siis, kui relvastatud konflikt on lõppenud.

Vastuseks eespool kirjeldatud probleemidele ja vajadustele seisavad seitsmenda päeva adventistid järgmiste laste õiguste eest:

1. õigus armastavale ja stabiilsele kodule, kus on ohutu ja vaba kasvukeskkond,

2. õigus piisavale toidule, vajaminevatele riietusesemetele ja peavarjule,

3. õigus arstiabile,

4. õigus haridusele, mis valmistab lapsi ette positiivseks rolliks ühiskonnas, arendades nende isiklikku potentsiaali ja andes neile võimaluse saavutada oma potentsiaal ning teenida küllaldaselt oma eluvajaduste katteks,

5. õigus usulisele ja kõlbelisele kasvatusele nii kodus kui ka kirikus,

6. õigus olla kaitstud diskrimineerimise ja ekspluateerimise eest,

7. õigus oma isiksusele ja olla austatud, arendamaks välja positiivne enesehinnang. 

See seisukoht võeti vastu seitsmenda päeva adventistide halduskomitee (ADCOM) poolt Peakonverentsi istungil Torontos Kanadas 2000. aastal.

Jaga Facebookis
Info