Laste seksuaalne ahistamine

Lapse seksuaalne ahistamine juhtub siis, kui temast vanem või tugevam isik kasutab oma võimu, autoriteeti või usaldust selleks, et kaasata last seksuaalsesse tegevusse. Intsest, lapse seksuaalse ahistamise spetsiifiline vorm, on defineeritud kui ükskõik milline seksuaalne tegevus lapse ja vanema, õe-venna, asendusvanema või ükskõik millise teise pereliikme vahel.

Ahistajateks võivad olla nii mehed kui naised igas vanuses, igast rahvusest ja sotsiaal-majanduslikust olukorrast. Nendeks on enamasti mehed, kes on abielus ja kellel on lapsed, kes on auväärsetel ametikohtadel ning võivad olla regulaarsed kirikuskäijad. On tavaline, et ahistajad resoluutselt eitavad väärkohtlemist. Nad keelduvad nägemast oma käitumist kui probleemi ja nad õigustavad ennast ning süüdistavad oma käitumises midagi või kedagi teist. On tõsi, et seksuaalsed ahistajad on kartlikud, vähese turvatunde ja sügavalt madala enesehinnanguga, kuid sedasorti probleemid ei tohiks kunagi saada õigustuseks laste seksuaalsel ahistamisel. Enamus autoriteete nõustuvad, et tõeline probleem laste ahistamise juures on seotud rohkem  igatsusest võimu ja kontrolli kui seksi järele.

Kui Jumal lõi inimperekonna, siis alustas ta abieluga mehe ja naise vahel, mis toetub vastastikusel usaldusel ja armastusel. See suhe on ikka veel mõeldud olema vundamendiks stabiilsele, õnnelikule perekonnale, kus iga pereliikme väärikus, rikkumatus ja ausus peab olema kaitstud ja hoitud. Iga laps, kas poiss või tüdruk, on and Jumalalt. Vanematele on antud eesõigus ja vastutus toita ja kaitsta lapsi, kes on nende hoolde usaldatud. Lapsed peaksid olema võimelised austama, respekteerima ja usaldama oma vanemaid ning teisi pereliikmeid ilma riskita saada ahistatud.

Piibel mõistab hukka laste seksuaalse ahistamise kõige karmimal moel. Piibel esitab iga katset segada, hägustada või mustata isikutevahelisi, põlvkondadevahelisi või soolisi barjääre kui isiku väärkohtlemist või reetmist. Piibel mõistab hukka võimu, autoriteedi ja vastutuse kuritarvitamise, kuna selline käitumine kahjustab ohvrite kõige sügavamaid tundeid iseenda, teiste ja Jumala suhtes ning vähendab nende võimet armastada ja usaldada. Jeesus kasutas karme sõnu, et mõista hukka igaühe teod, kes sõna või teoga teeb takistusi lastele, pannes nad komistama.

Adventistide kristlik kogukond pole mitte immuunne laste seksuaalse ahistamise suhtes. Meie usume, et seitsmenda päeva adventistide uskumused nõuavad meid olema aktiivselt kaasatud laste seksuaalse ahistamise ennetustöösse. Me oleme ka pühendunud selleks, et aidata vaimulikult nii ohvreid kui ahistajaid ja nende perekondi paranemise ja taastumise protsessis. Me teadvustame koguduse professionaalidele ja liidritele, et nad on vastutavad oma isiklike hoiakute osas, ja kutsume neid üles käituma nagu on kohane vaimulikele juhtidele.

Kogudusena me usume, et meie usk kutsub üles:

 1. Hoidma kõrgel Kristuse põhimõtteid peresuhetes, kus laste eneseväärikus, ausus ja puhtus on tunnustatud kui jumalik mandaat.
 2. Looma õhkkond, kus lapsed, kes on olnud ahistatud, võiksid tunda end ohutult teatama võimalikest ahistamiskatsetest ja neid mitte salgama; kus on keegi, kes neid kuulaks.
 3. Saama täielikult informeeritud seksuaalsest ahistamisest ja selle mõjust meie oma koguduses.
 4. Aitama vaimulikke juhte ära tunda seksuaalse ahistamise ohumärke ja õpetama vastama asjakohaselt, kui oletatakse võimalikku ahistamist või kui laps teatab, et teda on seksuaalselt ahistatud.
 5. Looma suhteid kohalike professionaalide ja nõustajatega, kes võivad oma ametialaste oskustega aidata ohvreid ja nende perekondi. Looma asjakohased juhendid/üldsuunad, et abistada koguduse juhte:
  5.1. Nende püüetes kohelda õiglaselt isikuid, keda on süüdistatud laste seksuaalses ahistamises.
  5.2. Hoidmaks ahistajaid vastutavatena nende tegude eest ja rakendamaks nende suhtes asjakohast distsipliini.
 6. Toetama perekondade ja pereliikmete haritust ja haridust:
  6.1. Teadvustades üldiselt levinud religioosseid ja kultuurilisi uskumusi, mis võivad õigustada või varjata laste seksuaalset ahistamist.
  6.2. Ehitades elutervet eneseväärikust igas lapses, mis võimaldaks tal austada iseennast ja teisi.
  6.3. Edendades kristlikke suhteid meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute vahel nii kodus kui kirikus.
 7. Jagama ohvritele ja ahistajatele hoolitsevat toetust ja usul põhinevat lunastavat teenistust koguduses, samal ajal võimaldades neil juurdepääsu kättesaadavale professionaalsele abile koguduses.
 8. Julgustama üha rohkemate perekonna- ja abieluspetsialistide väljaõpet selleks, et hõlbustada ohvrite ning kurjategijate paranemist ja taastumisprotsessi.

(Ülalolev avaldus põhineb Pühakirja printsiipidel, mis on kirjas: 1Ms 1:26-28; 2:18-25; 3Ms 18-20; 2Sm 13:1-22; Mt 18:6-9; 1Kr 5:1-5; Ef 6:1-4; Kl 3:18-21; Tm 5:5-8)

Selle avalduse poolt hääletati Peakonverentsi täitevkomitee kevadistungil Loma Lindas Kalifornias 1. aprillil 1997. aastal

Jaga Facebookis
Info