Laste kasvatamine ja kaitsmine

Seitsmenda päeva adventistid hindavalt lapsi kõrgelt. Piibli valgusel on lapsed kui kallihinnaline kingitus Jumalalt, usaldatud vanemate, perekonna, usukogukonna ja ühiskonna hoole alla. Lastel on tohutu potentsiaal anda oma positiivne panus koguduses ja ühiskonnas. On ääretult tähtis pöörata tähelepanu nende eest hoolitsemisele, nende kaitsmisele ja arendamisele.

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus kinnitab ja laiendab oma pikaajalisi jõupingutusi laste ja noorte turvalisuse kaitsel isikute eest – olgu nad tuntud või tundmatud –, kelle tegevus ahistab lapsi, on vägivaldne nende suhtes või/ja on nende seksuaalne ärakasutamine. Jeesus andis eeskuju selles suhtes, millist lugupidamist, hoolt ja kaitset peaksid lapsed saama täiskasvanuilt, kelle hoolde nad on usaldatud. Mõned Tema karmimad hukkamõistusõnad olid suunatud nende vastu, kes teevad kahju lastele. Oma usaldava loomuse tõttu ja sõltuvuse tõttu vanematest ja targematest täiskasvanutest ja elu muutvate tagajärgede tõttu, kui see usaldus on kuritarvitatud, vajavad lapsed eriti hoolikat kaitset.

Lunastav vigade parandus

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus asetab esikohale koguduse alusele toetuva vanemate harimise, mis aitab vanematel arendada oskusi, mis on vajalikud lunastava meetodi omandamiseks laste korrigeerimisel. Paljud lapsed kogevad karmi karistust piibelliku kasvatuse nime all.

Kasvatus, mida iseloomustab karm, karistav, diktaatorlik kontroll, juhib sageli vastumeelsusele ja mässule. Selline karm distsipliin on seotud ka suurema füüsilise ja psühholoogilise kahju riskiga lastele ning tõenäosusega, et noored hakkavad edaspidi kasutama ähvardusi ja vägivalda siis, kui nad lahendavad oma erinevusi teistega. Kontrastina sellele kinnitavad Piibli näited ja ka suur hulk uuringuid õrnemate distsiplineerimisvormide efektiivsust, mis lasevad lastel õppida analüüsimise ja oma valikute tagajärgede kogemise kaudu. On leitud, et leebemate meetodite kasutamise korral on tõenäolisem, et lapsed teevad elujaatavaid valikuid ja võtavad suureks sirgudes omaks vanemate väärtused.

Kiriku muutmine laste jaoks ohutuks paigaks

Kogudus võtab tõsiselt oma vastutust selles osas, et vähendada riski laste seksuaalse ärakasutamise ja nende vastu suunatud vägivalla suhtes koguduses. Eelkõige peavad koguduse liidrid ja liikmed ise elama, järgides sellist eetikakoodeksit, mis välistaks kõik sellise, mis näib kuri olevat, eriti kui me räägime alaealiste kasutamisest täiskasvanute ihade rahuldamiseks. Teised praktilised meetmed, mis muudavad koguduse laste jaoks turvaliseks paigaks, sisaldavad kogudusehoone ja selle ümbruse turvalisuse tagamist ja hoolikat järelvalvet laste ja nende keskkonna üle kogudusega seotud tegevuste toimumise ajal. Liikmete harimine selles, mis on laste ja täiskasvanute vahelises suhtluses kõlblik ja mis mitte, ahistamise ja vägivalla märkide tundmaõppimine ja vastavate sammude teadmine, mida tuleks ette võtta, kui peaks saabuma teade mittesobivast käitumisest või on alust seda arvata, on äärmiselt oluline. Pastorid ja koguduse juhid, kes on vastutavad ja kättesaadavad, mängivad väga tähtsat rolli preventsioonitöös ja nende laste vajadustele vastamises, kelle turvalisus on ohustatud. Neil on vaja meeles pidada, et neil lasub moraalne ja seaduslik vastutus teatada laste ahistamise juhtudest vastavatele tsiviilvõimudele. Selleks määratud ja väljaõppe saanud personal ja spetsiaalne käitumisjuhend koguduse organisatsioonis aitavad kindlustada kohast tegutsemist sellises olukorras, kui on teatatud koguduses toimunud ahistamisjuhtumist.

Kuna laste seksuaalse ahistamise ja laste vastu suunatud vägivalla küsimus on niivõrd keeruka olemusega, siis on süüdlasega tegelemine ja tema ravi väljaspool kohaliku koguduse töö ulatust. Samas, ahistamises süüdi oleva isiku viibimine koguduses nõuab kõrgeimat valvsust. Süüdlane peab kandma täit vastutust oma käitumise eest, samuti tuleb kindlustada järelvalve selle inimese üle, kelle suhtes on teada tema ebasobiv käitumine, et kindlustada sellise inimese või inimeste sobiv distants lastega ja et neil ei oleks kontakti lastega koguduses toimuvate ürituste ajal. Süüdlastele alternatiivsete võimaluste pakkumine vaimulikuks kasvuks ümbruskonnas, kus ei ole lapsi, suurendaks märgatavalt laste kaitset.

Emotsionaalse ja vaimuliku paranemise soodustamine

Lapsed, kes on olnud häirivate sündmuste ohvriks või tunnistajaks, vajavad täiskasvanute hoolt, kes kohtleksid neid tundlikkuse ja mõistvusega. Praktiline toetus, mis aitab lastel ja perekondadel säilitada stabiilsus rahutuse ja segaduse keskel, annab jõudu ohvritele ja nende perekondadele ning soodustab paranemist. Koguduse pühendumine sellele, et murda mahavaikimise tava, mis nii sageli käib kaasas laste seksuaalse ahistamisega ja vägivallaga nende vastu, on jõupingutus kõigi ohvrite kaitseks, toetuseks ja õiguse toomiseks. Tahtlik teguviis laste kaitsel kõigi ahistamise- ja vägivallavormide eest aitab kaasa kõikide osapoolte emotsionaalsele ja vaimulikule tervenemisele. Kogudus peab laste hoidmist ja kaitsmist oma pühaks ülesandeks.

See seisukohavõtt on koostatud vastavalt põhimõtetele, mis on kirjas järgmistes piiblisalmides: 4Ms 18:6, 2; 2Sm 13:1-11; 1Ku 17:17-23; L 9:9,12, 16-18; 11:5-7; 22:24; 34:18: 127:3-5; 128:3-4; Õp.s 31:1-11; Js 1:16-17; Jr 22:3; Mt 18:1-6; 21:9,15-16; Mr 9:37; 10:13-16; Ef 6:4; Kl 3:21; 1Tm 5:8; He 13:3

Jaga Facebookis
Info