Loomise taaskinnitamine

Kinnitada ja jõustada järgmine seisukohavõtt, mille hääletamine toimus 2004. aasta iga-aastasel koosolekul vastuseks Rahvusvahelise Usu ja Teaduse Konverentsi Organiseeriva Komisjoni raportile.

Kuna usk täht-tähelisse, kuuepäevalisse loomisesse on lahutamatult seotud Pühakirja autoriteediga ja kuna selline usk on vahetult seotud Pühakirja teiste õpetustega, kaasa arvatud hingamispäev ja lunastus, ja kuna seitsmenda päeva adventistid mõistavad, et meie missioon, nii nagu see on välja toodud Ilmutuse 14:6, 7, sisaldab kutset maailmale kummardada Jumalat kui Loojat, siis meie, Peakonverentsi juhatuse liikmed, kinnitame oma iga-aastasel töökoosolekul aastal 2004 vastuseks sellele raportile järgmist:

1. Me kinnitame oma ajaloolist, piibellikku seisukohta täht-tähelise kuuepäevase hiljutise loomise kohta.

2. Me soovime, et seda raportit koos meie vastusega levitataks seitsmenda päeva adventistide kogudustes meie liikmeskonna kõikvõimalikes kommunikatsioonikanalites ja keeltes.

3. Me kinnitame taas seitsmenda päeva adventistide arusaama 1.Mooses 1–11 ajaloolisusest, et seitse päeva loomistöö aruandes olid täht-tähelised 24-tunnised päevad, mis moodustavad nädala; identne ajale, mida me mõistame tänapäeval nädala all; ja et veeuputus oli ülemaailmne sündmus.

4. Me kutsume üles kõiki seitsmenda päeva adventistide institutsioonide juhatusi ja haridustöötajaid kõikidel tasanditel ülal hoidma ja kaitsma koguduse seisukohta loodu päritolu suhtes. Koos seitsmenda päeva adventistidest vanematega soovime, et õppurid saaksid põhjaliku, tasakaalustatud ja teaduslikult täpse seletuse ja kinnituse meie ajaloolise uskumuse kohta täht-tähelisse kuuepäevasesse hiljutisse loomisse ka siis, kui neid õpetatakse mõistma ja hindama võistlevaid filosoofiaid maailma alguse kohta, mis domineerivad kaasaegse maailma teaduslikus diskussioonis.

5. Me veename kogudusejuhte kogu maailmas otsima teid, et harida loomislooga seotud küsimustes liikmeid, eriti noori, kes ei õpi adventkoolides.

6. Me kutsume üles kõiki ülemaailmse seitsmenda päeva adventiste kuulutama ja õpetama koguduse arusaama piibellikust loomisest, elama selles valguses, rõõmustama oma seisukorra üle kui Jumala pojad ja tütred, ja kiitma meie Issandat Jeesust Kristust – meie Loojat ja Lunastajat.

Vastuseks sellele üleskutsele kinnitasid Peakonverentsi delegaadid Atlantas 23.06.2010 järgmise dokumendi.

Loomine: Piibellik maailmavaade

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus kinnitab oma usku loomisloo piibellikku aruandesse, vastandudes sellega evolutsioonilisele selgitusele elavate organismide päritolu kohta ja inimese seisukoha kohta teiste eluvormide suhtes. Seitsmenda päeva adventistid jälgivad suure huviga järjest laienevat diskussiooni looduse aruka kujundamise (intelligent design) kohta ja tõendeid, mis toetavad seda seisukohta. Märgatava avaliku huvi valguses selle teema suhtes kasutab kogudus võimalust väljendada oma kindlat veendumust piibelliku aruande suhtes.

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et Jumal on kogu elu Looja ja et Piibel ilmutab usaldusväärse aruande Tema loomistööst. Veel enam: me usume, et piibellikud sündmused, mis on üles tähendatud 1. Moosese 1.–11. peatükkides, sisaldades inimese loomist, on ajaloolised ja hiljutised, et loomise seitse päeva olid täht-tähelised 24-tunnised päevad, mis moodustavad literaalse nädala ja et veeuputus oli ülemaailmne sündmus.

Usk loomisse on seitsmenda päeva adventistide fundamentaalne arusaam, mis puudutab palju enamat kui ainult päritolu küsimust. Eesmärgid ja missioon, mida Jumal on Piiblis kirjeldanud, inimese vastutus keskkonna eest hoolitsemisel, abielu sisseseadmine ja hingamispäeva pühitsetud tähendus on kõik rajatud loomise doktriinile.

Seitsmenda päeva adventistid mõistavad, et piibellik aruanne loomisest ei vasta kõikidele päritolu kohta käivatele küsimustele. Meie mõistmine müsteeriumidest on piiratud. Me ootame, et Piibli ja looduse jätkuv uurimine süvendab meie arusaamist Jumala väest ja tugevdab meie usku Tema Sõnasse ning loomisloo aruandesse, mida see sisaldab.

Seda seisukohavõttu toetavad mitmed Piibli kirjakohad, kaasa arvatud: L 19:1; Kl 1:16, 17; 1Ms 1–11; L 139:14; 2Ms 20:8–11; Mk 2:27; Rm 8:20, 21.

Jaga Facebookis
Info