Kuidas suhtuvad seitsmenda päeva adventistid roomakatoliiklusse

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et kõik mehed ja naised on Jumala silmis võrdsed. Me ei kiida heaks kitsarinnalist suhtumist ühegi inimese suhtes, hoolimata nende rassist, rahvusest või usutunnistusest. Veelgi enam, me tunnistame rõõmuga, et siiraid kristlasi on ka teistes konfessioonides, sealhulgas ka roomakatoliku kirikust ja me teeme koostööd kõigi organisatsioonidega, mille eesmärgiks on kergendada inimeste kannatusi ning kuulutada sõnumit Kristuses.

Seitsmenda päeva adventistid soovivad teiste uskudega positiivselt suhelda. Meie peamine ülesanne on jutlustada Jeesuse Kristuse evangeeliumi Tema peatse taastuleku kontekstis, mitte näidata näpuga teiste koguduste vigadele.

Seitsmenda päeva adventistide uskumused tuginevad piibellikel apostlikel õpetustel ja nendega jagame põhimõttelist ühisosa teiste kristlike koguduste liikmetega. Samas on meie liikumisel eriline identiteet. Meie suurim sõnum kristlastele ja mittekristlastele on jagada lootust, keskendudes elukvaliteedile, mis on täiuslik ainult Kristuses.

Adventistide suhtumine roomakatoliiklusesse on mõjutatud nii minevikust kui tulevikust. Me ei saa ajaloost kustutada ega eitada sallimatust ja tagakiusu, mis oli ajaloolise roomakatoliku kiriku osaks. Roomakatoliku kirikuvalitsemise süsteem, mis tugines piiblivälistele õpetustele nagu paavstlik eksimatus, viis usuvabaduse tõsise piiramiseni ajal, kui kirik oli liidus riigiga.

Seitsmenda päeva adventistid on veendunud koguduse prohvetlike arusaamade paikapidavuses, mille kohaselt me elame aegade lõpu ootuses. Piibli ettekuulutustele tuginedes usuvad adventistid, et vahetult enne Kristuse teist tulekut tabab maad seninägematu segaduseperiood, mille keskmes on  hingamispäev, nädala seitsmes päev. Sellest kontekstis näeme, et maailma usundid – sealhulgas peamised kristlikud konfessioonid – rivistavad end üles Jumala ja hingamispäeva vastu. Taas viib kiriku ja riigi ühtsus laialdase usulise tagakiusamiseni.

Kristlike põhimõtete varasemate rikkumiste eest süü panemine ühele konkreetsele konfessioonile ei esita ajalugu ega Piibli prohvetikuulutusse puutuvat õigesti. Mõistame, et mõnikord on protestandid, sealhulgas seitsmenda päeva adventistid, ilmutanud eelarvamusi ja isegi fanatismi. Kui seitsmenda päeva adventistid ei suuda seletada Piibli õpetusi, näitamata üles armastust kuulajate vastu, siis ei esinda me tõelist kristlust.

Adventistid tahavad teistega suheldes olla ausad. Ja kuigi me oleme teadlikud ajaloolistest sündmustest ega muuda oma seisukohti lõpuaja sündmuste osas, tunnistame, et tänases katoliikluses on positiivseid muutusi, ja rõhutame, et paljud katoliiklased on meie vennad ja õed Kristuses.

See seisukoht võeti teatavaks 15. aprillil 1997. aastal seitsmenda päeva adventistide koguduse Peakonverentsi juhatuse (AdCom) poolt ja selle avaldas president Robert. S. Folkenbergi büroo.

Jaga Facebookis
Info